Navigácia

Obsah

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA V CÍFERI   ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA KLUBU DÔCHODCOV V CÍFERI   ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZÁHRADKÁROV V CÍFERI
         

SPOLOK logo SPH
PRIATEĽOV
HUDBY

  pečaťOBČIANSKE ZDRUŽENIE
CZIFFER
  MIESTNY ODBOR
MATICE SLOVENSKEJ V CÍFERI

Organizácie a združenia v obci Cífer

Súčasný stav rozvoja obce Cífer a jeho miestnych častí Jarná a Pác vo všeobecnosti a v oblasti kultúry zvlášť je potrebné vnímať v ich historickom kontexte. Ideálnym východiskom preň je práca kolektívu autorov - monografia o Cíferi, ktorá vyšla v roku 1991 pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Cíferi. Vedúcou osobnosťou tohto kolektívu bol cíferský rodák Ing. Ladislav Bernadič. Vo svetle tohto diela, pre súčasný vysoký stupeň kultúrnych aktivít v našej obci, boli rozhodujúce bohaté tradície:

Každé z nich by si zaslúžili osobitné spracovanie, resp. doplnenie nových poznatkov do vyššie spomenutej monografie. 
Spracované na základe podkladov MUDr. Viliama Hafnera

ŠK FO Cífer
TJ Sokol ZHZ
Šachový klub Cífer krajské súťaže + súťaže družstiev SR

ZO Slov. zväzu záhradkárov v Cíferi
ZO SZTP a ZPCCH
Jednota dôchodcov na SK, MO v Cíferi
Klub dôchodcov v Cíferi
MO Matice Slovenskej v Cíferi
Spolok priateľov hudby

Cíferský spevácky zbor
Folklórna skupina Cífer

OZ Gocnog
OZ Pácan
OZ Pri Materskej škole Cífer

Združenie rodičov a priateľov pri ZDŠ (ZRPŠ)
Canis club Cífer
Poľovnícke združenie Ronava
ZO SZ Chovateľov

Farský úrad
OZ Spoločenstvo MICHAEL

OZ Cziffer