Navigácia

Obsah

Všeobecné dokumenty obce:

Štatút obce Cífer (novelizované znenie s platnosťou od 9.10.2013
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva - platný od 1.4.2018
Zásady udeľovania verejných uznaní
Program rozvoja bývania obce Cífer
Program odpadového hospodárstva obce Cífer do roku 2015
Štatút obecnej knižnice
Štatút obecného múzea
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Cífer (2014-2020) (schválený OZ dňa 4.12.2014 uzn. č. 120/10/2014)
Komunitný plán sociálnych služieb obce Cífer na roky 2014-2020 (schválený OZ dňa 18.6.2014 uzn. č. 82/4/2014)

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva (schválené OZ dňa 6.4.2017 uzn. č. 32/3/2017)
Dodatok č.1 k zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva (schválený OZ dňa 19.9.2019 uzn. č. 112/10/2019)

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia

Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zápisnice zo zasadnutia Komisií OZ