Navigácia

Obsah

platné od 1.1.2020

1. Sobáš

Žiadosť o uzavretie manželstva

Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, ktorý vystaví zmocnenie k uzavretiu manželstva pre matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva.

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady: (pokiaľ sú obidvaja snúbenci slovenskými občanmi)

Slobodní:

Ovdovelí:

Rozvedení:

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezviská. Ak si ponechajú svoje doterajšie priezviská, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Cudzinci predložia:
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

Doklad o osobnom stave nesmie byť starší ako 6 mesiacov.

Doklady musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a apostilované. Ak cudzinec neovláda slovenský jazyk, pri uzatváraní manželstva je potrebný tlmočník.

Je potrebná osobná konzultácia na Matričnom úrade.

Správne poplatky pri uzavretí manželstva:

 

Položka 18

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 20,00 €,
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 20,00 €,
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby20,00 €,
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 70 €,
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami – 35 €,
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom – 66 €,
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami – 200,00 €,
h)
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200 €.

Oslobodenie:
1. 
Od poplatku položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich. 
 

Poznámky:

1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.


2. Vystavenie matričného dokladu na použitie v SR

Žiadosť je možné podať osobne na Matričnom úrade.

Čo potrebujete:
Žiadateľ predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 5 € v hotovosti.

Príloha č. 1: Žiadosť o vystavenie matričného dokladu  
 


3. Vystavenie matričného dokladu na použitie v cudzine

Žiadosť je možné podať osobne na Matričnom úrade.

Čo potrebujete:
Žiadateľ predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 5 € v hotovosti.
Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia matričného dokladu.

Príloha č. 2: Žiadosť o vystavenie matričného dokladu


4. Vystavenie potvrdenia k uzavretiu manželstva v cudzine

K uzavretiu manželstva v cudzine Matričný úrad vydáva potvrdenie.
Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia uvedeného potvrdenia.

Čo potrebujete:
Žiadateľ predloží občiansky preukaz.


5. Úmrtie v rodine

Úradné záležitosti súvisiace s úmrtím vybavuje Matričný úrad podľa miesta úmrtia zomrelého.

Čo potrebujete:


Čo obdržíte na matrike:


6. Zápis do osobitnej matriky (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie)

Matričné udalosti slovenských občanov vzniknuté v cudzine.

Zápis do osobitnej matriky sa vykonáva prostredníctvom matričných úradov podľa trvalého pobytu žiadateľa alebo zastupiteľských úradov SR v cudzine.

Jednotlivé prípady je potrebné konzultovať osobne na Matričnom úrade.

Doklady potrebné k vykonaniu zápisu do osobitnej matriky:

Zápis o narodení:

 

Zápis o uzavretí manželstva:

 

Zápis o úmrtí:

 

Na vykonanie zápisov do osobitnej matriky sa predkladajú originály cudzozemských matričných dokladov s úradným prekladom.
V prípade predloženia fotokópií je potrebné, aby boli osvedčené notárom.

Matričné doklady musia mať náležitosti verejných listín, čo znamená, že doklady musia mať overenie príslušného orgánu cudzieho štátu a zastupiteľského úradu SR v štáte vyhotovenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak a musí k nej byť priložený preklad do slovenského jazyka.

Správne poplatky:

Položka 17

a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine, do osobitnej matriky - 10,00 €,


7. Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva v 3-mesačnej lehote po právoplatnosti po rozvode manželstva vybavuje Matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva bez poplatku.

Čo potrebujete:


Príloha č. 3: Tlačivo - Žiadosť o prijatie priezviska po rozvode


8. Určenie otcovstva

K narodenému dieťaťu:

Čo potrebujete:

Vybavuje sa na príslušnom Matričnom úrade podľa narodenia dieťaťa.

K nenarodenému dieťaťu

Čo potrebujete:

Rodičia vybavia na našom Matričnom úrade osobne na počkanie.
Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva výlučne pred súdom.


Kontakt:
Obecný úrad Cífer – Matrika
Bc. Denisa Dobšovičová, tel. 033 / 55 86 630, e-mail: dobsovicova@cifer.sk,
Ing. Daniela Pinkasová, tel.: 033/ 55 99 132, e-mail: sekretariat@cifer.sk