Navigácia

Obsah

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Cífer  (platný od 16.3.2018)


Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií - 29.1.2014


Sadzobník správnych poplatkov - 1.1.2018 - výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (s účinnosťou od 1.1.2018)


 

MIESTNE DANE A POPLATKY

 

Informácia k dani z nehnuteľnosti na rok 2020
 
Informácia k dani za psa
 
Informácia k miestnemu poplatku za zber a zneškodnenie komunálneho odpadu na rok 2020

 

Oznámenie obce Cífer pre zdaňovacie obdobie na rok 2020 za daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje:

 

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „Priznanie k dani“) obsahuje tieto miestne dane:

 

Tlačivo Priznanie k dani podajú:

 

Tlačivo Priznanie k dani s vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva, že ide o čiastkové priznanie majú podať: 

 

Pri podávaní tlačiva Priznanie k dani ako i čiastkového priznania je potrebné predložiť nasledovné doklady:

 

Všeobecná informácia

Daňovník na tlačive Priznanie k dani uvedie okrem identifikačných údajov - meno, priezvisko, rodné číslo, názov firmy, IČO, adresa... len základné údaje potrebné na vyrubenie dane - výmeru pozemku, zastavanú plochu stavby, podlahovú plochu bytu, počet psov a nevýherných hracích prístrojov a pod.
Daňovník daň do tlačiva Priznanie k dani nevypĺňa.
Vyplnené tlačivo Priznanie k dani môžete podať osobne na Obecnom úrade alebo  poštou.
Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty Obec Cífer vyrubí na rok 2020  jedným rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.  
V rozhodnutí za každý druh miestnej dane bude uvedená:

 

Splatnosť dane

fyzických osôb je vyrubená daň splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

právnických osôbfyzických osôb – podnikateľov:  
Ak vyrubená ročná daň z nehnuteľnosti nepresiahne sumu 300,00 EUR, daň je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Ak je vyrubená ročná daň z nehnuteľnosti vyššia ako 300,00 EUR, je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to: 1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a 2. splátka bude určená správcom dane v rozhodnutí, bežného zdaňovacieho obdobia.

Ďalšie dane:

Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň sa platí  za predajné zariadenia, cirkusy, kolotoče, lunaparky a iné atrakcie, zariadenia staveniska, skládky a ostatné stavebné zariadenia, ktoré sú umiestnené na miestnej cestnej komunikácii, námestí, chodníku, či trhovisku vo vlastníctve obce Cífer.

Daň za ubytovanie
Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Upozornenie: Platiteľ dane je povinný registrovať sa do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatok platí poplatník za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Cífer.
Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území  obce oprávnená užívať alebo užíva byt,  nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo  jej časť,  alebo objekt,  ktorý nie  je stavbou,  alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem  lesného  pozemku  a  pozemku, ktorý je evidovaný v  katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým sa fyzická osoba, právnická osoba alebo podnikateľ stane poplatníkom. Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti ohlásiť túto skutočnosť Obecnému úradu v Cíferi.

Povinné dokumenty k žiadosti o zníženie/odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad na rok 2020

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad (Fyzické osoby, ktorá sa na území obce nezdržujú viac ako 90 dní v roku)

Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálny odpad (nad 62 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ZŤP/S, fyzická osoba v hmotnej núdzi)

Všetky ďalšie informácie týkajúce sa miestnych daní a poplatku za komunálny odpad v obci Cífer nájdete vo VZN č. 9/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Kontakt:

Obecný úrad Cífer – Oddelenie miestnych daní a poplatkov

Bc. Denisa Dobšovičová, tel. 033 / 55 86 630, e-mail: dobsovicova@cifer.sk