Navigácia

Obsah

Výzvy na predkladanie ponúk VO

Profil verejného obstarávateľa

Obec Cífer je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
oficiálny názov Obec Cífer
adresa Obecný úrad, Nám. A. Hlinku 31, Cífer, 919 43
IČO 00 312 347
DIČ 2021133697
banka VÚB a.s., Trnava
IBAN SK66 0200 0000 0000 0292 3212
telefón 033/55 99 132 (podateľňa)
fax 033/55 99 188
e-mail cifer@cifer.sk
web www.cifer.sk

profil verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Cífer v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Cífer, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.


r. 2018 - SÚHRNNÁ SPRÁVA o zákazkách s nízkou hodnotou vypracovaná podľa § 111 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
r. 2017 - SÚHRNNÁ SPRÁVA o zákazkách s nízkou hodnotou vypracovaná podľa § 111 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní