Navigácia

Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

 
VÝSLEDKY VOLIEB

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za organizačnú a technickú prípravu volieb zodpovedá :

Bc. Denisa Dobšovičová, e-mail adresa: dobsovicova@cifer.sk, telefonický kontakt : +421 33 55 86 630, +421 911 940 637

Ing. Daniela Pinkasová, e-mail adresa: pinkasova@cifer.sk, telefonický kontakt : +421 33 55 99 132, +421 911 940 637

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

Bc. Denisa Dobšovičová, e-mail adresa: dobsovicova@cifer.sk, telefonický kontakt : +421 33 55 86 630, +421 911 940 637.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

Bc. Denisa Dobšovičová, e-mail adresa: dobsovicova@cifer.sk, telefonický kontakt : +421 33 55 86 630, +421 911 940 637.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt na doručenie žiadosti o voľbu poštou:

Elektronické podanie žiadosti:

Bc. Denisa Dobšovičová, e-mail adresa: dobsovicova@cifer.sk

Písomné podanie žiadosti:

Obec Cífer
Obecný úrad v Cíferi
Nám. A. Hlinku č. 169/31
919 43 Cífer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumenty na stiahnutie :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľba poštou :

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Cífer a v čase volieb do NR SR bude mimo územia Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou.

Žiadosť o voľbu poštou môže poslať:

- PÍSOMNE (v listinnej forme) na adresu:

Obec Cífer
Obecný úrad v Cíferi
Nám. A. Hlinku č. 169/31
919 43 Cífer.

Žiadosť musí byť doručená najneskôr v piatok 10. januára 2020.

- ELEKTRONICKY (e-mailom) na adresu: dobsovicova@cifer.sk.

Žiadosť musí byť doručená najneskôr v piatok 10. januára 2020.

Žiadosť o voľbu poštou (Žiadosť o voľbu poštou - .pdf; Žiadosť o voľbu poštou - .docx ) musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 

Tlačivo:
Žiadosť o voľbu poštou - .pdf
Žiadosť o voľbu poštou - .docx

Ak žiadosť spĺňa zákonom predpísané náležitosti, obec zašle žiadateľovi najneskôr 35 dní pred termínom volieb na adresu miesta jeho pobytu v zahraničí:

 

Po vykonaní hlasovania vloží volič hlasovací lístok do obálky s úradnou pečiatkou obce Cífer a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ (volič).

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci Cífer najneskôr v posledný pracovný deň pred voľbami.