Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Civilná ochrana

Na základe zákona č. 42 / 1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie Na účely tohto zákona sa mimoriadnou situáciou rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadnou udalosťou sa  rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok, pričom

  • živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok
  • havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok
  • katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Analýza ohrození v Obci Cífer

Analýza ohrození v Obci Cífer.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,53 kB
Stiahnuté: 556×

Čo by mal každý vedieť v prípade ohrozenia

Čo by mal každý vedieť v prípade ohrozenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,92 MB
Stiahnuté: 520×

Informácia - Radón a zdravie obyvateľstva

Informácia - Radón a zdravie obyvateľstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,78 kB
Stiahnuté: 367×

Tiesňová linka záchrany 112

Tiesňová linka záchrany 112.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,45 MB
Stiahnuté: 274×