Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Cyklotrasy v obci Cífer - 5. etapa (Kaplnská, Štúra, Pavetitša)

Povinná publicita

Vrámci tejto etapy sa vybuduje spomaľovací ostrovček pred vstupom do obce na Kaplnskej ulici a úseky zlúčenej cestičky pre cyklistov a peších v centre obce prepájajúce etapy 4, 1 a 2.
Celkové náklady projektu: 371 749,37 EUR
Stav projektu: prebieha realizácia

Názov projektu:              Cyklotrasy v obci Cífer – 5. etapa (Kaplnská, Pavetitšova)

Kód projektu:                  NFP302070BND9

Dĺžka trvania:                 9 mesiacov

Začiatok realizácie:         05/2023

Ukončenie realizácie:      12/2023

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Kód výzvy:                       IROP-PO7-SC72-2021-74

Operačný program:         Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                     1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Konkrétny cieľ:                7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy    (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Celkové náklady:             371 749,37 EUR

Z toho výška dotácie:      353 161,90 EUR (95%)

Spoluúčasť obce:              18 587,47 EUR

 

Popis projektu:  Projekt pozostáva z

1. vybudovania telesa zlúčenej cestičky pre peších a cyklistov v úseku ulíc Kaplnská až po odbočku do MČ Jarná, Štúra a Pavetitšta v celkovej dĺžke 1 249,972m.

Prehľad technických parametrov dopravného koridoru:
  • kategória komunikácie                           samostatná cyklistická cestička
  • návrhová rýchlosť                                   25 km/h
  • šírkové usporiadanie                               jazdné pruhy 2x 1,25m
  • šírka                                                        2,25m
  • šírka zeleného odvodňovacieho pásu     1,00m

 

2. vybudovanie prvkov na upokojenie dopravy pred vstupom do obce, pred mostom cez potok Gidra  - spomaľovací ostrovček.

Piata etapa cyklotrasy začína na Kaplnskej ulici pri odbočke na miestnu komunikáciu vedúcu do miestnej časti Jarná. Úsek vedúci už v obci po ľavej strane Kaplnskej ulice nadväzuje na 4. etapu cyklotrás na konci Kaplnskej a začiatku ulice SNP pri odbočke na Záhradnú ul. 
Stredná časť 5. etapy vedie po pravej strane ulice SNP (popred školu a dažďovú záhradu) a prechádza cez nám. A. Hlinku (po úprave existujúceho chodníka) na ulicu L. Pavetitša (pravá strana).
Úsek 5. etapy vedúci po ulici L. Pavetitša sa napája na trasu vybudovanú na ulici Potočnej, ktorá je cez park za kaštieľom prepojená s etapou č. 2 spájajúcou Cífer s miestnou časťou Pác.
Piata etapa cyklotrás tak vytvára prepojenie medzi už existujúcimi trasami v intraviláne obce  (etapy 1, 2 a Štadiónová) ako aj prepojenie medzi troma trasami, ktoré vychádzajú z intravilánu do extravilánu a prepájajú Cífer s okolitými sídlami (Kaplna a Jarná - trasa 5 na Kaplnskej, Pác a Slovenská Nová Ves - trasa 2, Jablonec - trasa Štadiónová a pripravovaná trasa 6).

Prílohy

Koordinačná situácia

C-2-KOORDINAČNÁ SIT_R00.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,59 MB
Dátum vloženia: 4. 8. 2022 18:00
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 7. 2023 16:24
Autor: Obec Cífer 4