Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy

Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy 1

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
https://www.sk-cz.eu/
Projekt slovensko-českej cezhraničnej spolupráce zameraný na zachovanie, ochranu, podporu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva.

Názov projektu:               Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy

Kód projektu:                  304021CKV5

Web projektu:                 https://www.sk-cz.eu/

Dĺžka trvania:                  12 mesiacov

Začiatok realizácie:         08/2022

Ukončenie realizácie:     11/2023

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Kód výzvy:                       INTERREG V-A SK-CZ/2022/14

Operačný program:         Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Spolufinancovaný:          Európskym fondom regionálneho rozvoja

Prioritná os:                    2. Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita:         Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Špecifický cieľ:               2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

 

Celkové oprávnené výdavky:                  3 990 275,43 EUR

Z toho výška dotácie:                             3 391 734,11 EUR

Vedúci partner obec Cífer (VP)

Celkový rozpočet projektu:                    2 188 486,43 EUR,  z toho:

 - Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:        1 860 213,46 EUR  (85%)

 - Spolufinancovanie zo štát.rozpočtu SR: 218 848,64 EUR  (10%)

 - Vlastné zdroje VP:                                  109 424,33 EUR  (5%)

Hlavný cezhraničný partner obec Modrá (HCP)

Celkový rozpočet projektu:                    1 801 789,00 EUR,  z toho:

 - Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:        1 531 520,65 EUR  (85%)

 - Spolufinancovanie zo štát.rozpočtu ČR:  90 089,45 EUR  (5%)

 - Vlastné zdroje HCP:                               180 178,90 EUR  (10%)

 

Popis projektu:

Hlavným zámerom projektu je vybudovať novú a dobudovať existujúcu kultúrnu infraštruktúru v lokalitách Cífer-Pác (SK) a Modrá (CZ) s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti cezhraničného územia zhodnotením a využívaním potenciálu kultúrneho dedičstva dávnych časov s pozitívnym spoločenským, ekonomickým a územným dopadom pre obyvateľov a návštevníkov na unikátnom území - prvom spoločnom území Čechov a Slovákov. Tento zámer bude dosiahnutý vytvorením komplexnej infraštruktúry dvoch archeoparkov s jedinečným konceptom expozícií a využitím nových technológií a poznatkov modernej archeológie, uchovávania a interpretácie spoločného kultúrneho dedičstva.
Našim spoločným cieľom je vytvoriť v budúcnosti sieť archeoparkov a archeologických lokalít so spoločnou vizuálnou identitou, štandardom  služieb a prezentácie najnovších výsledkov výskumov. Umožniť tak obyvateľom a návštevníkom spoznávať históriu novým spôsobom a aktívnejšie.

 

Vrámci projektu budú zrealizované nasledovné stavby a ich expozície:

  • Rekonštrukcia objektu Mlyna na múzeum a vybavenie jeho expozície Od prvých roľníkov po Veľkú Moravu (Cífer - Pác).
  • Vybudovanie Archeoparku Cífer - Pác (Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti) a vybavenie jeho expozície Germáni a Rimania.
  • Vybudovanie Náučného archeologického prírodného chodníka Cífer - Pác a vybavenie jeho expozície Cesta do minulosti (náučné informačné tabule a pozorovateľňa vtáctva Hniezdo).
  • Vybudovanie Klenotnice Veľkej Moravy v Archeoskanzene Modrá (CZ) a vybavenie expozície pre vzácne nálezy z obdobia Veľkej Moravy.
Dátum vloženia: 28. 3. 2023 17:47
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 7. 2023 16:21
Autor: Obec Cífer 4