Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine 2 - Cífer

Povinná publicita

Druhá etapa vodozádržných opatrení v obci zahŕňa nasledovné časti:
1 Akumulačná nádrž s dažďovou záhradou v areáli ZŠ
2 Dažďová záhrada na ul. Ľ. Pavetitša
3 Dažďová záhrada pri kultúrnom dome v MČ Jarná
Celkové náklady projektu: 234 069,50 EUR
Stav projektu: prebieha realizácia

Názov projektu:              Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine 2 - Cífer

Kód projektu:                  NFP310020AZC1

Dĺžka trvania:                  6 mesiacov

Začiatok realizácie:         04/2023

Ukončenie realizácie:      10/2023

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom SAŽP

Kód výzvy:                       OPKZP-PO2-SC211-2020-62

Operačný program:         Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                     2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Konkrétny cieľ:                2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Celkové náklady:             234 069,50 EUR

Z toho výška dotácie:      222 366,02 EUR

Spoluúčasť obce:               11 703,48 EUR

 

Popis projektu:

Hlavným cieľom  projektu je zber a využitie dažďovej vody v areáli základnej školy, vytvorenie dažďových záhrad, ktoré budú zmierňovať nepriaznivé účinky suchej klímy v intraviláne obce, odľahčia kanalizačný systém, nahradia trávnik za plochy s vyššou biodiverzitou a poskytnú tieň pre žiakov a mikro-biotopy pre hmyz a drobné živočíchy v centre obce a v MČ Jarná.

 

1  Akumulačná nádrž s dažďovou záhradou v areáli ZŠ

Vrámci tohoto opatrenia bude za športovou halou osadená podzemná nádrž na zber dažďovej vody zo strechy haly a zadnej časti strechy ZŠ. Nádrž má objem 46 m3. Voda z nej bude využívaná na závlahu školského dvora a budúcej školskej záhrady. Prebytočná voda z nádrže bude odtekať do podzemnej dažďovej záhrady. Vybuduje sa ako výkop, do ktorého sa privedie voda z nádrže do spodnej akumulačnej štrkovej vrstvy. Nad ňou bude hrubá vrstva substrátu do ktorej sa vysadia kry a stromy. Tie budú profitovať zo spodnej akumulačnej vrstvy a odparovať vodu z nej do prostredia.
Nad akumulačnou nádržou sa zároveň vymení súčasná spevnená plocha tvorená rôznymi nevhodnými nepriepustnými vrstvami (rôzne betónové zvyšky po výstavbe haly a pod.) za vodopriepustnú dlažbu.
 
Plocha výmeny nepriepustného povrchu:             278,95 m2
Plocha strechy haly a ZŠ, z ktorej sa zberá voda:  889,50 m2

Celkový plánovaný objem retenčných nádrží:         46,00 m3

 

2  Dažďová záhrada na ul. Ľ. Pavetitša

Vďaka svažitosti terénu a dostatočnému priestoru na Pavetitšovej ulici je ideálne umiestnenie dažďovej záhrady pozdĺž existujúceho parkoviska. Bude použitý systém podzemnej akumulácie do štrkovej vrstvy, nad ktorou budú v substráte vysadené trvalky a kry. Tie budú vodu koreňmi odčerpávať a odparovať do prostredia. Priestor dažďovej záhrady bude oddelený od okolitého trávnika drevenými lemovákmi a zamulčovaný štrkom. Do dažďovej záhrady bude zvedená dažďová voda zo strechy farského kostola. Vetva potrubia bude vedená v dostatočnom odstupe popri objekte kostola zo strany cesty. Do systému budú zapojené aj existujúce šachty dažďovej kanalizácie, ktorá už dnes čiastkovo odvádza dažďovú vodu do vsaku, ktorý však nie je pre daný objem postačujúci.

Plocha strechy kostola, z ktorej sa zberá voda:     880,00 m2
Celkový plánovaný objem dažďovej záhrady:          77,80 m3

Celková plocha dažďovej záhrady:                        118,05 m2

 

3  Dažďová záhrada pri kultúrnom dome v MČ Jarná

Dažďová voda z časti strechy DK bude nasmerovaná do dažďovej záhrady, ktorá bude umiestnená za detským ihriskom popri betónovom plote cintorína. Akumulačná vrtsva z riečneho kameniva bude umiestnená pod zemou, vo výkope vystlanom geotextíliou. Nad ňou bude vrstva zeminy s vysadenými stálozelenými drevinami, ktoré budú jednak odčerpávať a odparovať vodu z akumulačnej vrstvy a zároveň vytvoria optické oddelenie cintorína (pietny charakter) od areálu domu kultúry (zábavno-spoločenský charakter). Výsadba dažďovej záhrady bude oddelená od okolitého trávnika a zamulčovaná štiepkou. Voda zo strechy DK sa do záhrady privedie dvoma potrubiami z dažďových zvodov, ktoré v súčasnosti ústia voľne na chodník, čo neprospieva ani budove DK z 30. rokov minulého storočia, ani ľuďom pohybujúcim sa v jej okolí (najmä v zime).
 
Plocha strechy DK, z ktorej sa zberá voda:            150,00 m2
Celkový plánovaný objem dažďovej záhrady:          13,30 m3

Celková plocha dažďovej záhrady:                           47,58 m2

 

 

Prílohy

Celková situácia

C_CELKOVÁ SITUÁCIA_zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,61 MB

Situácia - vodozádržné opatrenie v areáli ZŠ

D.1.1. - SKOLA_situácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 687,13 kB

Situácia - vodozádržné opatrenie na Pavetitšovej ulici

D.2.1. - KOSTOL_situácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 428,67 kB

Situácia - vodozádržné opatrenie v Jarnej pri DK

D.4.1. - JARNÁ_situácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,67 kB

Sadové úpravy v DZ v areáli ZŠ

F.1. - SKOLA_plán_výsadby_v_DZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,62 kB

Sadové úpravy v DZ na Pavetitšovej ulici

F.2. - KOSTOL_plán_výsadby_v_DZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB

Sadové úpravy v DZ v Jarnej pri DK

F.4. - JARNA_plán_výsadby_v_DZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 524,32 kB

Situácia_zdravotechnika_DZ Pavetitšovaulica

E.2.2 - KOSTOL_situacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,92 kB
Dátum vloženia: 10. 8. 2022 17:07
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 7. 2023 13:26
Autor: Obec Cífer 4