Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Cyklotrasy v obci Cífer - 5. etapa (Kaplnská, Štúra, Pavetitša)

Vetva 6 - Pavetitšova (za kostolom) až po Potočnú.

Vrámci tejto etapy sa vybudoval spomaľovací ostrovček pred vstupom do obce na Kaplnskej ulici a 6 vetiev cestičky pre cyklistov a peších na Kaplnskej, SNP, Nám. A.Hlinku, Štúrovej a Pavetitšovej ulici.
Celkové náklady projektu: 371 749,37 EUR

Názov projektu:              Cyklotrasy v obci Cífer – 5. etapa (Kaplnská, Pavetitšova)

Kód projektu:                  NFP302070BND9

Dĺžka trvania:                 9 mesiacov

Začiatok realizácie:         05/2023

Ukončenie realizácie:      12/2023

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Kód výzvy:                       IROP-PO7-SC72-2021-74

Operačný program:         Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                     1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Konkrétny cieľ:                7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy    (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Celkové náklady:             371 749,37 EUR

Z toho výška dotácie:      353 161,90 EUR (95%)

Spoluúčasť obce:              18 587,47 EUR

 

Popis projektu:  Projekt pozostáva z

1. vybudovania telesa zlúčenej cestičky pre peších a cyklistov v úseku ulíc Kaplnská, SNP, Nám. A. Hlinku, Štúra a Pavetitšta v celkovej dĺžke 1 249,972m.

2. vybudovania prvku na upokojenie dopravy pred vstupom do obce na Kaplnskej ulici, pred mostom cez potok Gidra  - spomaľovací ostrovček.

Piata etapa cyklotrás prepája už existujúce úseky v obci.
Vetva 1  - samostatná cestička popri Kaplnskej ulici od odbočky do MČ Jarná po most cez Gidru (vjazd do obce).
Vetva 2 - Úsek vedúci po Kaplnskej ulice v obci. Vetva vchádza do parku na križovatke Štadionová - SNP a nadväzuje na spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov vedúcu zo Štadiónovej po Záhradnú ul. kde sa napája na 4. etapu cyklotrás vedúcu po ul.SNP.
Vetva 3 - vedie od križovatky Vendelínska - SNP, cez priechod ku základnej škole, cez priechod na Čulenovej (pri potravinách) a rozšírením chodníka pri pamätníku obetiam 1. sv. vojny na Nám. A. Hlinku.
Vetva 4 - rozšírenie chodníka na Štúrovej spája Bernolákovu ul s centrom obce.
Vetva 5 - úsek od križovatky Štúra-Pavetitšova-Nám. A. Hlinku po Pavetitšovej po priechod za kostolom.
Vetva 6 - po Pavetitšovej ulici popri domoch až po Potočnú ulicu, kde nadväzuje na cestičky v parku a trasu vedúcu na Pác.
Dátum vloženia: 27. 12. 2023 14:53
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 1. 2024 9:46
Autor: Obec Cífer 4