Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Zateplenie a obnova Kultúrneho domu s obecným úradom a rekonštrukcia ÚK v obci Cífer

Zateplenie budovy

Vrámci tohoto projektu sa zrealizovala celková obnova objektu zateplením, výmenou strechy a výplní niektorých otvorov, rekonštrukcia a modernizácia systémov vykurovania a prípravy teplej vody a rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia budovy domu kultúry a obecného úradu.

Názov projektu:              Zateplenie a obnova Kultúrneho domu s obecným úradom a rekonštrukcia ÚK v obci Cífer

Kód projektu:                  NFP310040A214

Dĺžka trvania:                  12 mesiacov

Začiatok realizácie:         10/2017

Ukončenie realizácie:      09/2019

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom SIEA

Kód výzvy:                       OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Operačný program:         Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                     4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Konkrétny cieľ:                4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Celkové náklady:             424 820,23 EUR

Z toho výška dotácie:      403 579,22 EUR (95%)

Spoluúčasť obce:             21 241,01 EUR

 

Popis projektu:

Predmetom projektu bolo Zníženie energetickej náročnosti budovy KD a OU v obci Cífer.  Činnosť spadá do rámca opatrení zaoberajúcich sa ochranou a tvorbou životného prostredia v danom regióne. Zrealizovaním projektu sa dosiahla  úspora energií a zníženie emisií skleníkových plynov, výsledkom čoho je zvýšená kvalita ovzdušia a tým aj zlepšenie životných podmienok obyvateľov obce.
Vrámci projektu sa zrealizovala celková obnova objektu zateplením, výmenou strechy a výplní niektorých otvorov, rekonštrukcia a modernizácia systémov vykurovania a prípravy teplej vody a rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia budovy domu kultúry a obecného úradu. Projekt bol realizovaný prostredníctvom jedného stavebného objektu a jednej hlavnej projektovej aktivity, ktorá bola rozdelená do troch častí. Realizáciou predkladaného projektu sa prispelo k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budovy KD a OU v obci Cífer, čím sa výrazne znížila potreba tepla na vykurovanie predmetnej budovy. Znížená potreba tepla znamená zníženú potrebu energetických nosičov, čo má pozitívny vplyv na zníženie emisie skleníkového plynu CO2.
 
Zateplenia obvodového plášťa kontaktým zatepľovacím systémom systémom - hrúbka polystyrénových dosák 100 mm.
Strešná konštrukcia je odvetraná dvojplášťová. Tepelnoizolačnú vrstvu tvorí čadičová vlna hrúbky 500 mm a strešné dielce SZD 34. Na zateplení je uložená fóliová krytina.
Na celom objekte sú vymenené pôvodné zdvojené drevené okná za okná plastové.
Samotné stavebné úpravy boli vyvolané výmenou jestvujúcich zariadení ústredného kúrenia za nové. Odstránené boli zariadenia kotolne, rozvody a aj vykurovacie telesá. V objekte boli vybudované energokanály pre rozvody potrubí, ktoré boli využité pre uloženie nových rozvodov.
V kotolni sú osadené tri stacionárne kondenzačné kotly 87kW spolu s reguláciou.
Ohrev teplej vody je riešený nepriamo výhrevným bivalentným zásobníkovým ohrievačom teplej vody o objeme 400 l. Ohrev zásobníka je riešený primárne solárnymi vákuovými trubicovými a ako doohrev samostatným okruhom vykurovania. Trubicové kolektory majú integrovanú ochranu pred prehriatím v prípade prebytku energie v letných mesiacoch.
Pôvodné osvetlenie sály KD bolo so žiarivkovými a žiarovkovými svietidlami staršieho typu. Svietidlá boli nahradené modernými LED svietidlami. Pôvodné káble boli zdemontované a nahradené novými bezhalogénovými káblami. Ovládanie osvetlenia ostalo pôvodné, nebolo predmetom tohto projektu. Pôvodné núdzové osvetlenie nebolo predmetom tohto projektu.  Doplnené bolo štyrmi svietidlami na strope  so zabudovaným núdzovým zdrojom. Vo vestibule  a kanceláriách OÚ sú nové svietidlá  pripojené na jestvujúce  sveteľné vývody  po demontáži starých svietidiel.
Po zrealizovaní uvedených stavebných aktivít sa docieli teoretická (výpočtová) úspora energie na vykurovanie a úroveň naplnenia požiadaviek podľa normy STN 73 0540-2 (požiadavky platné pre stavby od rokov 2014/2016/2021, t.j. nízkoenergetické, ultranízkoenergetické a s takmer nulovou spotrebou).
Dátum vloženia: 30. 5. 2022 17:58
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 7. 2023 14:04
Autor: Obec Cífer 4