Obecný úrad

tel. 033 / 55 99 132
mob. 0911 940 637

matrika a dane: 033/55 86 630

sekretariat(zavináč)cifer.sk
 

adresa: Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

IČO: 00 31 23 47
DIČ: 2021133697

OZNAM

Oznamujeme občanom, že od 04.05.2020 do odvolania, v čase pandémie nového koronavírusu, máme upravenú pracovnú dobu pre stránky nasledovne: 

Pondelok

08.00 - 11.00 h

Streda             

 08.00 - 11.00 h   13.00 - 16:00 h

Piatok               

08.00 - 11.00 h

STRÁNKOVÉ HODINY 

Po 7.30 - 11.30   12.00 - 15.00 
Ut    nestránkový deň
Str   7.30 - 11.30   12.00 - 16.30
Št nestránkový deň 
Pia  7.30 - 11.30   12.00 - 13.00

KULTÚRA V ROKU 2020

2020_Rok A. Hanušovského

Interaktívna mapa

interaktívna mapa

Mapový portál

katastrálne informáciemapový portál

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play

App store

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mapy územného plánu

Celkový pohľad na územný plán obce Cífer
Cífer
Pác
Jarná
Háj
Legenda

Územný plán obce z roku 2003Zmeny územného plánu obce

 

10. zmena ÚP z roku 2018

(zmena 10/2018 územného plánu obce Cífer - schválená obecným zastupiteľstvom obce Cífer dňa 9.1.2019 uznesením č. 3/1/2019, jeho záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 2/2018)

GRAFICKÁ ČASŤ:
01 - Širšie vzťahy
02 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného územia
03 - Dopravné vybavenie
04 - Vodné hospodárstvo
05 - Energetika a oznamovacie vedenia
06- Prehľad poľnohospodárskej pôdy
07 - Ochrana prírody a tvorby krajiny

TEXTOVÁ ČASŤ A SCHÉMY:
01 - A1 Základné údaje, A2 riešenie zmeny,  C záväzná časť
04 - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb
 


9. zmena ÚP z roku 2017

(zmena 9/2017 územného plánu obce Cífer - schválená obecným zastupiteľstvom obce Cífer dňa 28.6.2018 uznesením č. 66/7/2018, jeho záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 1/2018)

GRAFICKÁ ČASŤ:
01 - Širšie vzťahy
02 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného územia
03 - Dopravné vybavenie
04 - Vodné hospodárstvo
05 - Energetika a oznamovacie vedenia
06- Prehľad poľnohospodárskej pôdy
07 - Ochrana prírody a tvorby krajiny

TEXTOVÁ ČASŤ A SCHÉMY:
01 - A1 Základné údaje, A2 riešenie zmeny,  C záväzná časť
02 - Schéma - prehľad novonavrhovaných lokalít na bývanie
03 - Schéma - prehľad novonavrhovaných lokalít OV, služieb, rekreácie a zelene
04 - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb
05 - B - Schéma záväzných častí (záplavové čiary podľa mapy povodňového ohrozenia)

 


8. zmena ÚP z roku 2015

(zmena 8/2015 územného plánu obce Cífer - schválená obecným zastupiteľstvom obce Cífer dňa 23.6.2016 uznesením č. 39/4/2016, jeho záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 4/2016)

Širšie vzťahy
Schéma cyklochodníka
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného územia
Vodné hospodárstvo
Energetika a oznamovacie vedenia
Dopravné vybavenie
Prehľad poľnohospodárskej pôdy
Ochrana prírody a tvorby krajiny


7. zmena ÚP z roku 2012

Predmetom Zmeny územného plánu obce Cífer 07-2/2012 sú okrem rôznych drobných úprav aj rozsiahle zmeny v areáli pri športovej hale, kde vzniká nová obytná zóna, a v m.č. Pác, kde je na pozemkoch bývalého ovocného sadu pri cintoríne plánovaná taktiež nová obytná zóna.

Dôležitou časťou Zmeny územného plánu obce Cífer 07-2/2012 z dlhodobého hľadiska je aj návrh opatrení limitujúcich faktorov pre výstavbu v už zastavanom území obce pôvodnými stavbami. Tie vychádzajú z rozčlenenia tohto územia na dve kategórie:

1. Územie centrálnej zóny – územie na bývanie s občianskou vybavenosťou komerčného aj nekomerčného charakteru (obchody, verejné stravovanie a ubytovanie, administratíva) s doplnkovými funkciami, najmä službami nevýrobného charakteru a verejnými priestranstvami s verejnou zeleňou. Je vyčlenené od kostola na ul. Ľ. Pavetitša smerom na Nám. A. Hlinku, ulicu SNP až po požiarnu zbrojnicu.

2. Vyčlenené územie rodinných domov – územie určené pre bývanie v rodinných domoch, v polyfunkcii s občianskou vybavenosťou komerčného charakteru s možnosťou kombinácie s doplnkovými funkciami, najmä službami nevýrobného charakteru. Je určené ulicami M. R. Štefánika (od cintorína po LIPU), zbytok ul. Ľ. Pavetitša, SNP, Vendelínska ul. a v m.č. Jarná hlavná ulica.

V týchto lokalitách sa okrem základných regulatívov stanovených v ÚP obce Cífer navrhujú tieto doplňujúce regulatívy:

-  maximálna podlažnosť nad terénom – 1 nadzemné podlažie + podkrovie,
-  stavebná čiara kontinuálna, pevne stanovená existujúcou zástavbou,
-  odkvap do ulice (možnosť umiestniť vikiere) na ul. Ľ. Pavetitša, SNP, M.R. Štefánika a južná strana Vendelínskej ulice,
-   štít do ulice na severnej strane Vendelínskej ulice,
-   sklon strechy v rozpätí 35 – 45 stupňov,
-   v prípade objektov v zlom technickom stave uprednostniť rekonštrukciu objektov ä v odôvodnených prípadoch prestavbu),
-   pri rekonštrukciách, dostavbe a novej výstavbe objektov RD zachovať typickú siluetu vidieckej zástavby, zohľadniť merítko pôvodnej štruktúry zástavby a zachovať urbanistickú stopu pôvodnej zástavby obce,
-   k odstráneniu objektov pristupovať len v prípadoch závažného statického narušenia konštrukcie,
-   rešpektovať hľadiská pamiatkovej obnovy,
-   zachovať uličné fasády radovej zástavby s ich výrazovými prvkami (plastické prvky okolo okien, drevené brány),
-   klásť dôraz na kvalitné riešenie novostavieb, rekonštruovaných a prestavovaných objektov.

Doplnenie regulatívov v týchto územiach má za cieľ chrániť v centre obce tradičný charakter architektúry tak, aby aj nové budovy zapadli do charakteristickej zástavby a nenarúšali ju. Vďaka tomu bude centrum obce z pohľadu architektúry a urbanistiky i o niekoľko desaťročí kompaktné a mali by sa v ňom zachovať ostrovčeky tradičnej cíferskej architektúry z prvej polovice 20. storočia.


6. zmena ÚP z roku 2011 - č. 2

Výkres - širšie vzťahy
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného územia
Vodné hospodárstvo
Energetika a telekomunikácie
Dopravné vybavenie
Prehľad poľnohospodárskej pôdy
Ochrana prírody a tvorby krajiny
Textová časť - návrh zmeny
Schéma novonavrhovaných lokalít OV
Schéma - bývanie
Schéma záväzných častí 

legenda:
02 - ku komplexnému výkresu
03 - k výkresu riešenia verejnej dopravy
04 - k výkresu riešenia vodného hospodárstva
05 - k výkresu riešenia energetiky a oznam. vedenia
06 - k výkresu perspekt. použitia PP a LPF
07 - k výkresu ochrany prírody


5. zmena ÚP z roku 2011 - č. 1

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného územia
Širšie vzťahy
Vodné hospodárstvo
Energetika a telekomunikácie
Dopravné vybavenie
Prehľad poľnohospodárskej pôdy
Ochrana prírody a tvorby krajiny
Schéma novonavrhovaných lokalít OV, služieb, rekreácie a zelene
Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb v zastavanom území
Textová časť a, b
Textová časť c


4. zmena ÚP z roku 2009

Celkový pohľad na zmenu č. 6/2008
Krajinka
Širšie vzťahy
Vodné hospodárstvo
Energetika a telekomunikácie
Dopravné vybavenie
Prehľad poľnohospodárskej pôdy
Schéma záväzných častí
Prehľad lokalít na bývanie
Textová časť a, b
Textová časť c


3. zmena ÚP z roku 2008

Celkový pohľad na zmenu č. 5/2008
Krajinka
Širšie vzťahy
Vodné hospodárstvo
Energetika a telekomunikácie
Dopravné vybavenie
Prehľad lokalít na bývanie
Textová časť a,b
Textová časť c


2. zmena ÚP z roku 2005

Celkový pohľad na zmenu č. 2/2005
Ochrana prírody
Perspektívne použitie PPF
Širšie vzťahy
Vodné hospodárstvo
Energetika a telekomunikácie
Dopravné vybavenie
Schéma záväzných častí
Textová časť 
Prehľad lokalít na bývanie
Prehľad poľnohospodárskej pôdy


1. zmena ÚP z roku 2004

Celkový pohľad na zmenu č. 1/2004
Perspektívne použitie PPF
Širšie vzťahy
Dopravné vybavenie
Textová časť