Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba doručiť do konca januára 2018

podanie daňového priznania, oslobodenie od poplatku za komunálne odpady

Oznam je smerovaný všetkým občanom, ktorí v roku 2017 nadobudli, respektíve predali nehnuteľný majetok.

Obec Cífer oznamuje občanom, že sadzby dane z nehnuteľnosti, dane za psa a miestneho poplatku za komunálne odpady sa na rok 2018 nezvyšovali, zostali na úrovni roku 2017.

Dovoľujeme si touto cestou upozorniť občanov, u ktorých došlo k zmene vlastníctva nehnuteľnosti - to znamená, že v roku 2017  nadobudli nehnuteľný majetok (pozemok, byt, garáž, rodinný dom, rekreačnú chatu alebo chalupu a pod.) alebo ho naopak predali, že sú povinní  doručiť na oddelenie správy daní a poplatkov Obecného úradu Cífer vyplnené tlačivo   – „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani  za nevýherné hracie prístroje“  a prílohu na tlačive podľa druhu nehnuteľnosti, a to najneskôr  do 31. januára 2018.

Pri podávaní daňového priznania je potrebné doložiť kópiu  dokladu o nadobudnutí nehnuteľnosti /kúpe alebo predaji/, rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odbor katastrálny, právoplatné osvedčenie o dedičstve, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, list vlastníctva a pod.

Táto povinnosť sa týka aj fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb.

V prípade, že u občana alebo podnikateľa  v priebehu roku 2017 nedošlo k žiadnej zmene vo vlastníctve nehnuteľnosti, daňové priznanie sa nepodáva.

Obec má evidenciu daňovníkov z daňového priznania podaného v minulých rokoch a podľa nej vyrubí daň z nehnuteľnosti.

Čo sa týka poplatku za komunálne odpady, ak občan chce využiť oslobodenie od poplatku z dôvodov napr. návštevy školy mimo mesta (sú na internáte), práce v zahraničí alebo výkonu zamestnania mimo územia obce (v zahraničí), čiže ak sa v našej obci nezdržuje viac ako 90 dní v roku, je potrebné doručiť na oddelenie správy daní a poplatkov Obecného úradu Cífer doklady podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadu na území obce Cífer.

Dátum vloženia: 8. 1. 2018 14:57
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 1. 2020 13:17
Autor: správca webu