Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba doručiť do konca januára 2023

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba doručiť do konca januára 2023 1

Oznam je smerovaný všetkým občanom, ktorí v roku 2022 nadobudli respektíve predali, darovali nehnuteľný majetok.

Dovoľujeme si touto cestou upozorniť občanov, u ktorých došlo k zmene vlastníctva nehnuteľnosti - to znamená, že v roku 2022  nadobudli nehnuteľný majetok (pozemok, byt, garáž, rodinný dom, rekreačnú chatu alebo chalupu a pod.) alebo ho naopak predali resp. darovali, že sú povinní  doručiť na oddelenie správy daní a poplatkov Obecného úradu Cífer vyplnené tlačivo   – „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani  za nevýherné hracie prístroje“  a prílohu na tlačive podľa druhu nehnuteľnosti, a to najneskôr  do 31. januára 2023.

Uvedené tlačivo je k dispozícii na Obecnom úrade v Cífer, na oddelení správy daní a poplatkov, prípadne si ho daňovník môže stiahnuť TU.  

Pri podávaní daňového priznania je potrebné doložiť kópiu  dokladu o nadobudnutí nehnuteľnosti /kúpe alebo predaji/, rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odbor katastrálny, právoplatné osvedčenie o dedičstve, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, list vlastníctva a pod.

Táto povinnosť sa týka aj právnických osôb.

V zmysle článku 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2022 s účinnosťou od 1.1.2023 (ďalej len ako „VZN 6/2022“), správca dane poskytuje:

Zníženie od dane zo stavieb a zníženie od dane z bytov:

  • vo výške 20 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto nariadenia vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
  • vo výške 50% z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb - držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
  • vo výške 20% z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov,

Zníženie dane daňovník uplatňuje v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Ak ide o zníženie dane podľa odseku 3 písm. a) a podľa odseku 3 písm. c) VZN 6/2022, nárok daňovníka, ktorý presiahol vekovú hranicu 65 rokov, sa považuje za uplatnený dosiahnutím takto určenej vekovej hranice.

V prípade, že u občana alebo podnikateľa  v priebehu roku 2022 nedošlo k žiadnej zmene vo vlastníctve nehnuteľnosti, daňové priznanie sa nepodáva.

Obec má evidenciu daňovníkov z daňového priznania podaného v minulých rokoch a podľa nej vyrubí daň z nehnuteľnosti.

Prílohy

Priznanie_k_dani_z_nehnutelnosti_1_1_2015.pdf

Priznanie_k_dani_z_nehnutelnosti_1_1_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,29 MB
Dátum vloženia: 9. 1. 2023 9:31
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 1. 2023 10:11
Autor: správca webu

Život v obci