Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Štatistické zisťovanie RÚ

Štatistické zisťovanie RÚ 1

Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2020 do 11. januára 2022.

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.
V zmysle vyhlášky štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2021. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybraných 308 samospráv, medzi nimi aj Vaša obec. Do zisťovania je zaradených viac ako 2 800 domácností.

Zisťovanie sa us kutoční od 7. decembra 2020 do 11. januára 2022.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi Zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v zneni neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie"). Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese
www.statistics.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 033/5566 215, Ing. Monika Ďurechová,
adresa: Osvaldova 2, 917 23 Trnava.

Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakujeme.

Dátum vloženia: 7. 12. 2020 15:22
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 12. 2020 15:46
Autor: správca webu