Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady za rok 2019

Výzva

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady za rok 2019

Obec Cífer ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov - daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov.

V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2018 bola daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad na rok 2019 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili, najneskôr do 31.08.2019 a to buď zaplatením v pokladni OcÚ alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám.

Dátum vloženia: 5. 8. 2019 7:29
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 8. 2019 7:32
Autor: správca webu