Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - 1 ks borovica a 1 ks jedľa

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 04.05.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-486/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks borovica a 1 ks jedľa rastúcich  na pozemku registra "C" parc. č.1380/1 v katastrálnom území Cífer  z dôvodu: "Poškodenie chodníka a cesty koreňmi."

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

Dátum zvesenia: 12. 5. 2021 Zodpovedá: Obec Cífer 1

Zverejňovanie

KALENDÁR AKCIÍ

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
2
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6