Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - 1 ks jedle

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.10.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-1162/2021 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 1 ks jedle rastúcej na pozemku registra "C" parc. č. 80/2 v katastrálnom území Modranka z dôvodu : "Ihličnatý strom je v tesnej blízkosti hranice pozemku žiadateľa, strom berie obrovské množstvo denného svetla. Konáre zasahujú do elektrického vedenia. Korene stromu narúšajú štruktúru betónového jarku."

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

Dátum zvesenia: 20. 10. 2021 Zodpovedá: Obec Cífer 1

Zverejňovanie