Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - 1 ks Larix decidua

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.2.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-86/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks Larix decidua rastúci na Špačinskej ceste  na pozemku registra "C" parc. č. 5394/1 v k. ú Trnava z dôvodu " Súhlas na výrub stromu žiadame z dôvodu, že dStrom má jednostrannú korunu a strom je nahnutý nad cestu.. Ťažisko stromu v kombinácii s náklonom by pri nepriaznivom počasí mohlo spôsobiť vývrat dreviny na prechod pre chodcov."

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

Dátum zvesenia: 25. 2. 2021 Zodpovedá: Obec Cífer 1

Zverejňovanie

KALENDÁR AKCIÍ

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4