Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - 1 ks moruša, 4 ks pagaštan konský, 5 ks javor horský, 3 ks sumach pálkový, 20 ks javor mliečny, 20 ks agát biely, 9 ks jaseň štíhly,  2 ks brest, 1 ks jaseň a 489 m2 krovitých porastov

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.07.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-851/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks moruša, 4 ks pagaštan konský, 5 ks javor horský, 3 ks sumach pálkový, 20 ks javor mliečny, 20 ks agát biely, 9 ks jaseň štíhly,  2 ks brest, 1 ks jaseň a 489 m2 krovitých porastov,  rastúcich na v Parku Janka Jráľa, na pozemku registra "C" parc. č. 8720/1 a 1635/1 v katastrálnom území Trnava  z dôvodu: "Na odstránenie sú navrhnuté dreviny náletové s nízkou spoločenskou hodnotou, dreviny so zlým zdravotným stavom, ktoré ohrozujú zdravie návštevníkov parku alebo narúčajú statiku stavebných objektov."

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

Dátum zvesenia: 29. 7. 2021 Zodpovedá: Obec Cífer 1

Zverejňovanie

KALENDÁR AKCIÍ

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30
1
31
1
1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5