Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - 1 ks slivka čerešňoplodá a 1 ks lipa malolistá a 25 m2 tisu obyčajného

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.06.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-672/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks slivka čerešňoplodá a 1 ks lipa malolistá a 25 m2 tisu obyčajného rastúcich na ul. Piešťanskej, v Trnave, na pozemkoch registra "C" parc. č. 5326/31 a 5308/6 v k. ú Trnava z dôvodu " Z dôvodu zmeny trasy cestičky pre cyklistov a chodník na ul. Piešťanská na podnet Okresného dopravného inšpektorátu v úseku pri kruhovej križovatke Bučianska- V. Clementisa, Piešťanská - Veterná v ďalšom stupni projektu je potrebné odstrániť dva stromy a časť krov".

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

Dátum zvesenia: 7. 7. 2020 Zodpovedá: Obec Cífer 1

Zverejňovanie

KALENDÁR AKCIÍ

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4
1
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2