Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - 1 ks smrek

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 29.9.2022 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-991/2022 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks smrek
- rastúce na pozemku registra "C" parc. č. 1679/1 v k. ú Cfer z dôvodu "Dôvod žiadosti je vek a stav stromu: v minulosti už časti stromu padli na strechu a poškodili ju, nakláňa sa na uličnú stranu."

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

Dátum zvesenia: 10. 10. 2022 Zodpovedá: správca webu

Zverejňovanie