Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - 2 ks listnatý strom a 1 ks ihličnatý strom

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 02.03.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-160/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov -2 ks listnatý strom a 1 ks ihličnatý strom rastúcich na ulici Okružnej č. 9 na pozemku registra "C" parc. č. 5327/157  a 5327/6  v katastrálnom území Trnava  z dôvodu "Výrubom sa významne skvalitní pobyt obyvateľov domu, nakoľko stromy tienia slnku z východu do bytov."

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

Dátum zvesenia: 11. 3. 2021 Zodpovedá: Obec Cífer 1

Zverejňovanie

KALENDÁR AKCIÍ

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2