Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - 2 ks orech kráľovský, 1 ks baza čierna

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 09.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1016/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 2 ks orech kráľovský, 1 ks baza čierna rastúcich na na pozemku registra "C" parc. č. 10138/1 v k. ú Trnava z dôvodu " Dreviny navrhované na výrub rastú v trase plánovaného oplotenia rozširovanej časti cintorína".

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

Dátum zvesenia: 22. 9. 2020 Zodpovedá: Obec Cífer 1

Zverejňovanie