Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - 3 ks čerešňa, 1 ks agát

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 04.06.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-650/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 3 ks čerešňa, 1 ks agát  rastúcich na ulici Halenárskej, parčík pri Synagóge" na pozemku registra "C" parc. č. 535/5 v katastrálnom území Trnava  z dôvodu: "Dreviny sa nachádzajú na mieste významného archeologického nálezu, pod stromami sa nachádza jedinečná pivnica, ktorú požaduje KPÚ odkryť."

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Cífer.

Dátum zvesenia: 21. 6. 2021 Zodpovedá: Obec Cífer 1

Zverejňovanie

KALENDÁR AKCIÍ

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30
1
31
1
1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5