Novinky a oznamy

11.09.2014

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava - oddelenie štátnych sociálnych dávok 

oznamuje občanom, ktorí poberajú prídavok na dieťa,

aby potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa, na školský rok 2014/2015 predložili osobne alebo zaslali poštou na  ÚPSVaR  Trnava  – oddelenie štátnych sociálnych dávok, Jána Bottu č. 4, poschodie č. III. do 30.9.2014.

 

Tlačivo na stiahnutie:

Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy“ na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa 

22.08.2014
obrázok

Komisia kultúry školstva a mládeže pri Obecnom zastupiteľstve obce Cífer na svojom zasadnutí dňa 26.3.2014 vyhlásila súťaž o najkrajšie fotografie Cífera, Páca a Jarnej pod názvom „Cíferský objektív“.

Do súťaže sa môže prihlásiť ktorýkoľvek autor s fotografiami s cíferskou tematikou.

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách – deti a dospelí, pričom vyhodnotenie uskutoční odborná porota zložená z renomovaných fotografov.

Vyhlásenie výsledkov spolu s vernisážou a výstavou sa uskutočnia počas Cíferských obecných slávností koncom septembra 2014.

Uzávierka odovzdávania fotografií je stanovená na 12. septembra. 

Fotografie môžete zasielať e-mailom na starosta@cifer.sk

22.08.2014
obrázok

Komisia kultúry školstva a mládeže pri Obecnom zastupiteľstve obce Cífer na svojom zasadnutí dňa 26.3.2014 vyhlásila Súťaž o najkrajšiu ulicu obce. V súťaži budú hodnotené všetky ulice v Cíferi, na Páci a v Jarnej. Cieľom súťaže je zdravo motivovať obyvateľov obce k starostlivosti nielen o vlastné záhradky a domy ale aj o verejný priestor pred nimi.

Hodnotiace kritériá súťaže sú: stav zelene pred nehnuteľnosťami, čistota pred nehnuteľnosťami, stav predzáhradok, ďalšie skrášľujúce prvky, napr. kvetinová výzdoba.

Súťaž bude vyhodnotená v septembri 2014 komisiou zloženou z členov kultúrnej a stavebnej komisie pri OZ. Výsledky budú vyhlásené počas Cíferských obecných slávností dňa 27.9.2014.

Víťazná ulica získa odmenu v podobe sadeníc drevín a kvetov na výsadbu

20.03.2014

Informácia o pôsobení kancelárie Centra právnej pomoci, zriadenej Ministerstvom spravodlivosti. Centrum poskytuje právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi v oblasti občianskeho, rodinného, pracovného a obchodného práva.

Leták je k dispozícii na obecnom úrade.

09.04.2013

Oznamujeme Vám, že hlásenia obecného rozhlasu budú bývať približne v týchto termínoch:

PO, UT, ŠT, PIA - o 10.30 h a 14.30 h
STREDA (trhový deň) - o 9.00 h a 16.30 h

(v mimoriadnych prípadoch môže byť hlásenie rozhlasu aj mimo týchto časov)