Cífer - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Informácie k zápisu do 1. ročníka pre šk. r. 2021/2022

Informácie k zápisu do 1. ročníka pre šk. r. 2021/2022 1

Informácie k zápisu do 1. ročníka pre šk. r. 2021/2022.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2021/2022 sa uskutoční  20. apríla, 21. apríla  a 22. apríla 2021 v športovej hale v Cíferi za účasti dieťaťa a dodržiavania aktuálne platných hygienicko-epidemiologických opatrení.

Zápísať je potrebné dieťa, ktoré do 31. 8. 2021 dovŕši šiesty rok veku (dieťa narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015) a dieťa, ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky.

 ZÁPISNÝ LÍSTOK JE POTREBNĚ VYPLNIŤ PRED SAMOTNÝM ZÁPISOM ELEKTRONICKY tu.

 

JE POTREBNÉ REZERVOVAŤ SI PRESNÝ ČAS A DEŇ  ZÁPISU PROSTREDNÍCTVOM REZERVAČNĚHO SYSTĚMU tu ...

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční priamo v deň zápisu. Na overenie údajov je potrebné doniesť občianske preukazy oboch zákonných zástupcov, rodný list dieťaťa, vytlačenú a podpísanú prihlášku obidvoma rodičmi, v prípade odloženej docházky, priniesť kópiu rozhodnutia. 

 

Prijatie žiaka pred dovŕšením požadovaného veku - predčasné zaškolenie

Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, musí predložiť aj prílohy, ktorými sú: súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od konania zápisu.

 

Odklad povinnej školskej dochádzky sa od 1. 1. 2021 realizuje novým spôsobom:

Riaditelia ZŠ už zákonným zástupcom pred zápisom na povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2021/2022 nemôžu v rámci zápisu odporúčať žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, pretože podľa znenia § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. účinného od 01. 01. 2021 už o tejto veci nemajú kompetenciu rozhodovať. Po novom môžu odporúčať požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Ak teda dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú zrelosť, odporúčame zákonným zástupcom budúcich prvákov, obrátiť sa na riaditeľku MŠ, v ktorej kompetencii je rozhodnúť o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast. Aj v takom prípade je však nutné zápis v základnej škole absolvovať a informovať základnú školu o skutočnosti, že dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

 

Dátum vloženia: 31. 3. 2021 17:41
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 3. 2021 17:44
Autor: Obec Cífer 1