Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Miestny poplatok za komunálne odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady 1

Správca dane oznamuje občanom, že poskytuje zníženia na miestnom poplatku za komunálny odpad, pre občanov, ktorí sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiavajú alebo sa nezdržiavali na území obce nasledovne :

 • vo výške 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v nápravnovýchovnom zariadení - výkon väzby alebo trestu,
 • vo výške 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zariadení poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
 • vo výške 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zahraničí (na základe potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z dôvodu štúdia v zahraničí atď.),
 • vo výške 50 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v študentskom domove, alebo na internáte,
 • vo výške 50 % za obdobie, za ktoré poplatník – vlastník nehnuteľností obci preukáže, že sa v obci nezdržiava, pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček,
 • vo výške 100 % za obdobie, za ktoré poplatník, ktorý nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti v obci preukáže, že sa zdržiava v inej obci, kde je poplatníkom,

Vyššie uvedené úľavy si poplatník uplatní na základe písomnej žiadosti, ktorú je potrebné doručiť v termíne do 31.01.2023, na oddelenie správy daní a poplatkov Obecného úradu Cífer. Inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.

Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce, a to:

 • potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
 • potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
 • potvrdením, že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (na základe potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z dôvodu štúdia v zahraničí atď.). V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné doložiť aj preklad.
 • potvrdenie študentského domova, alebo internátu o ubytovaní,
 • potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava, pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček,
 • potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava.

Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

Ďalej správca stanovuje pre fyzické osoby zníženie poplatku v závislosti od váhy vyvezeného zmesového komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok prepočítanej na 1 poplatníka, ktorá je evidovaná v elektronickej evidencii odpadov obce, nasledovne:

Percentuálny podiel z priemernej váhy prepočítanej na 1 poplatníka z údajov za celú obec v predchádzajúcom kalendárnom roku

Zníženie poplatku v %

100 < váha

0 %

86 < váha ≤ 100

14 %

74 < váha ≤ 86

29 %

50 < váha ≤ 74

36 %

0 < váha ≤ 50

50 %

Zníženie poplatku si poplatník uplatní na základe písomnej žiadosti, ktorú je potrebné doručiť v termíne do 31.01.2023, na oddelenie správy daní a poplatkov Obecného úradu Cífer. Inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.

Tlačivo na zníženie poplatku je k dispozícii na Obecnom úrade v Cífer, na oddelení správy daní a poplatkov, prípadne si ho daňovník môže stiahnuť TU.  

Prílohy

Žiadosť o zníženie poplatku dôchodcovia_hmotná nudza_ŤZP_2020 (1) (4).docx

Žiadosť o zníženie poplatku dôchodcovia_hmotná nudza_ŤZP_2020 (1) (4).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,04 kB

žiadosť o zľavu.docx

žiadosť o zľavu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,36 kB
Dátum vloženia: 9. 1. 2023 9:22
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 1. 2023 12:41
Autor: správca webu

Život v obci