Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Zberný dvor

Informácia o zriadení zberného miesta na konáre a trávu v m.č. Pác

Zberný dvor - ul. Štadiónová (pri futbalovom štadióne)

Otváracie hodiny

 • Pondelok:     15.30 - 19.00 h
 • Utorok:          zatvorené
 • Streda:          15.30 - 19.00 h
 • Štvrtok:          zatvorené
 • Piatok:           zatvorené
 • Sobota:          8.00 - 12.00 h  14.00 - 17.00 h

Sadzobník úhrad za uloženie odpadu v zbernom dvore_TU

Každý návštevník zberného dvora v Cíferi je povinný preukázať sa dokladom totožnosti - občianskym preukazom.

Druh odpadu, ktorý je možné odovzdať na zbernom dvore:

 • papier, kartóny a lepenka
 • sklo všetky druhy okrem skla s drôtenou výplňou
 • šatstvo, odevy a textílie všetkých druhov
 • kyseliny, zásady a rozpúšťadlá /riedidlá/
 • fotochemické látky
 • pesticídy a ostatné postreky proti škodcom
 • žiarivky a ostatný odpad obsahujúci ortuť
 • jedlé oleje a tuky
 • motorové oleje, mazadlá a tuky
 • farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice
 • farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky /olovo a pod./
 • cytotoxické, cytostatické a ostatné liečivá
 • batérie, akumulátory
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia /televízory, chladničky, počítače a pod./
 • plasty všetkých druhov
 • kovy
 • biologicky rozložiteľný odpad /konáre, tráva, lístie a pod./
 • opotrebované pneumatiky
 • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
 • zmiešané odpady zo stavieb okrem stavebnej sute (vybúrané okná, dvere, sanita, PVC a pod.)

Občania sa môžu počas celého roku nahlasovať na zber elektroodpadu na webovej stránke www.nahlasodpad.sk