Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 

Elections to the European Parliament 2024

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím
č. 12/2024 z 9.februára 2024 vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania
na sobotu 8.júna 2024
od 07.00 h do 22.00 h

Kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam kandidujúcich politických strán, politických hnutí a koalícií, Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách, Oznámenie o späťvzatí kandidátnej listiny, vzdaní sa a odvolaní kandidatúry

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry 

 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky pre občanov s trvalým pobytom Obec Cífer 

Hlasovanie do prenosnej schránky 

Počas volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v sobotu, 8.júna 2024 budú volebné miestnosti v Cíferi otvorené do 7:00 do 22:00 hod.. Na území obce bude zriadených 5 volebných okrskov.  Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb u príslušnej okrskovej volebnej komisie o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Nahlasovať žiadosti o voľbu do prenosnej volebnej schránky je možné dvoma spôsobmi, a to telefonicky alebo elektronicky. Telefonicky je v obci Cífer potrebné adresovať svoju požiadavku telefónne číslo: 033 / 55 86 630, 033 / 55 99 132, v pracovných dňoch:

Pondelok    od 7:30 do 15:00 hod.

Utorok        od 7:30 do 13:00 hod.

Streda         od 7:30 do 16:30 hod.

Štvrtok        od 7:30 do 15:00 hod.

Piatok         od 7:30 do 13:00 hod.

V prípade elektronického nahlásenia sa žiadosť zasiela na e-mailovú adresu dobsovicova@cifer.sk. V žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko voliča, adresu jeho trvalého pobytu a telefonický kontakt.

 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Delegovanie do volebných komisií

Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 17 kB) ] doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 9. apríla 2024).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Spoločné podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického a emailového kontaktu,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického a emailového kontaktu,
  • meno, priezvisko a podpis osoby
        -   oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;
        -   meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu      a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty.  Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce).  Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.

Členstvo vo volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala alebo doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie,  ktorej je členom. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka, ak bol politickou stranou alebo koalíciou náhradník v zákonnej lehote v oznámení určený. Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa.

 „Člen volebnej komisie je povinný zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu má prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie.“. (Uznesenie štátnej komisie č. 10/4/4 zo 4. 2. 2016).

Je neprípustné, aby členovia okrskovej volebnej komisie svojím správaním alebo svojím odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidujúcich politických strán, koalíci a kandidátov.

V prípade narušenia poriadku vo volebnej miestnosti je predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, povinný vyzvať člena okrskovej volebnej komisie, aby sa zdržal svojho konania. V prípade opakovaného narušenia poriadku vo volebnej miestnosti alebo neuposlúchnutia výzvy, predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, požiada o pomoc orgány polície a informuje o tom prostredníctvom okresnej volebnej komisie štátnu komisiu.

Zodpovedná osoba za technicko-organizačné zabezpečenie volieb 

 

Bc. Denisa Dobšovičová

tel.: +421 33 55 86 630
mobil: 0903 433 436

e-mail: dobsovicova@cifer.sk