Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím
č. 1/2024 z 8.januára 2024 vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania
na sobotu 23. marca 2024
od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov
na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov voličov,

predseda Národnej rady Slovenskej republiky určuje
deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky
na sobotu 6.apríla2024

od 07.00 h do 22.00 h

Výsledky volieb na prezidenta Slovenskej republiky 

 

Výsledky z 1. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 23.marca 2024 :

Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 1 
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 2 
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 3 
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 4 
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 5 

 

Výsledky z 2. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 6.apríla 2024 :

Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 1  
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 2  
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 3  
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 4  
Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 5 

Informácie pre voliča :

Informácie pre voliča   

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky 

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky 

Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 23.marca 2024 

Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktorí sa vzdali kandidatúry 23.marca 2024 

Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 6.apríla 2024

 

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

II. kolo

6. apríla 2024

1. Ivan KORČOK, Ing., 60 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava

2. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Spôsob voľby

Hlasovať v prezidentských voľbách sa dá len na území Slovenskej republiky 

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie

Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

V zmysle organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky

v roku 2024 oznamujeme e-mail adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu :

dobsovicova@cifer.sk

Informácie pre politické strany, koalíciu a petičné výbory

Delegovanie do volebných komisií

Informácie pre politické strany, koalíciu a petičné výbory

Zodpovedná osoba za technicko-organizačné zabezpečenie volieb 

V zmysle organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky

v roku 2024 oznamujeme, že elektronická adresa na doručenie oznámenia

o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je:

dobsovicova@cifer.sk

Bc. Denisa Dobšovičová

tel.: +421 33 55 86 630
mobil: 0903 433 436

e-mail: dobsovicova@cifer.sk