Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Evidencia stavieb

EVIDENCIA STAVIEB (REGISTER ADRIES)

Ako vybaviť súpisné a orientačné číslo

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovanie slúži na orientáciu v obci a na ulici.

V obci Cífer sa stavby označujú ulicou, súpisným číslom a orientačným číslom. V miestnej časti Pác a Jarná sa stavby označujú len súpisnými číslami a neoznačujú sa názvami ulíc a orientačnými číslami.

Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými územným plánom na zastavanie.

Stavba pre účely tohto nariadenia je každá samostatná stavba, ležiaca na území obce spojená so zemou pevným základom, ktorá má vlastný vchod.

Súpisné číslo je číslo, ktoré sa prideľuje každej budove v poradí podľa osobitnej evidencie.

Orientačné číslo je číslo pre lepšiu orientáciu na ulici. Ak má budova viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo hlavnému vstupu. Za samostatný vlastný vchod nemožno považovať len dvere alebo iný otvor umožňujúci vstup do objektu.

Zákon ukladá povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, a to v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla. Ak tak povinná osoba neurobí, obec určí súpisné číslo a orientačné číslo aj bez žiadosti.

Zároveň sa ukladá povinnosť vlastníkovi budovy mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

Porušením niektorých z týchto vyššie uvedených povinnosti sa osoba dopúšťa správneho deliktu, pričom právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi – obec uloží pokutu až do 6 638 eur.

Obec Cífer určuje súpisné a orientačné čísla stavieb na základe písomnej žiadosti. Ak obec vyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries. Bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa.

Doklady potrebné k vybaveniu určenia súpisného a orientačného čísla:

Pre novostavby a stavby postavené po 1.10.1976 k vy­daniu Oznámenia o určení súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť:

 • Tlačivo – Žiadosť o určenie súpisného čísla/orientačného čísla (word, 17.4 kB),
 • kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu (originál  k nahliadnutiu),
 • kópiu geometrického plánu (originál k nahliadnutiu), alebo kópiu z katastrálnej mapy (originál k nahliadnutiu), s vyznačením, ktorá stavba je predmetom očíslovania,
 • kópiu listu vlastníctva alebo doklad o inom práve k pozemku (originál k nahliadnutiu),
 • zameranie adresného bodu v listinnej podobe originál – súradnice vchodu do domu vyhotovené geodetom z GP pre kolaudačné rozhodnutie (vyhláška č. 142/2015 Z.z.),
 • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú,
 • v prípade, ak žiadateľ o určenie číselného označenia na stavbu a stavebník nie sú totožné osoby, je potrebné predložiť doklad (notársky overenú fotokópiu), na základe ktorej prešli práva zo stavebníka na žiadateľa,
 • ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie.

Doklady potrebné k vybaveniu potvrdenia o veku stavby a pridelení súpisného a orientačného čísla:

Pre stavby postavené pred 1.10.1976 k vy­daniu Potvrdenia o veku stavby a pridelení  súpisného čísla na stavbu je potrebné predložiť:

 • Tlačivo – Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby a pridelení súpisného čísla (pdf, 131,79 kB) na stavbu. V žiadosti treba uviesť aj za akým účelom sa má vydať potvrdenie (napr. pre zápis údajov o práve k stavbe do katastra nehnuteľnosti, pre znalca k vyhotoveniu znaleckého posudku a podobne),
 • užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe,
 • kópiu katastrálnej mapy,
 • Tlačivo – čestné vyhlásenie (pdf, 127,07 kB) – ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba postavená. Vyhlásenie musí byť overené na notárskom úrade alebo na matrike,
 • ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie.

Poplatok:
v prípade použitia čestného vyhlásenia je poplatok za overenie podpisu na čestnom vyhlásení (platí sa pri overení na notárskom úrade alebo na matrike).

Doklady potrebné k vybaveniu zrušenia súpisného a orientačného čísla:

Pre zrušenie súpisného / orientačného čísla k vydaniu Oznámenia o zrušení súpisného/ orientačného čísla je potrebné predložiť:

 • Tlačivo - Žiadosť o zrušenie orientačného a súpisného čísla na stavbu (pdf, 88,89 kB),
 • kópiu listu vlastníctva alebo doklad o inom práve k pozemku (originál k nahliadnutiu),
 • kópiu právoplatného búracieho povolenia na stavbu (originál  k nahliadnutiu),
 • kópiu geometrického plánu (originál k nahliadnutiu), resp. kópiu z katastrálnej mapy (originál k nahliadnutiu), s vyznačením, ktorá stavba je predmetom asanácie,
 • ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie.

Kontakt:

Obecný úrad Cífer – Register adries
Bc. Denisa Dobšovičová, tel. 033 / 55 86 630, e-mail: dobsovicova@cifer.sk