Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Poplatky a dane

Poplatky a dane

Oznámenie o zmene tlačiva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti a dani za psa s účinnosťou od 01.09.2023

Oznámenie obce Cífer pre zdaňovacie obdobie na rok 2024 za daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje:

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „Priznanie k dani“) obsahuje tieto miestne dane:

 • daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb slúžiacich na jeden účel, daň zo stavieb slúžiacich na viaceré účely, daň z bytov a nebytových priestorov),
 • daň za psa,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje.

Tlačivo Priznanie k dani podajú:

 • tí občania, ktorí v priebehu roka 2023  nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2023 - termín podania do 31. 1. 2024,
 • tí občania, ktorí nadobudnú novú nehnuteľnosť dedičstvom  - termín podania do 30 dní odo dňa právoplatnosti dedičského rozhodnutia,
 • noví majitelia psov, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31. 12. 2023 (priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov, t.j. vznik daňovej povinnosti) - termín podania do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti,
 • noví prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, ktorým vznikla nová daňová povinnosť do 31. 12. 2023 - termín podania do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Tlačivo Priznanie k dani s vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva, že ide o čiastkové priznanie majú podať: 

 • vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva oproti roku 2023 (napr. kúpa, darovanie, predaj, zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku a pod.) - termín podania do 31. 1. 2024,
 • majitelia psov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za psa a majú k 31. 12. 2023 zmenu vlastníctva (napr. kúpa ďalšieho psa, úhyn psa a pod.) - termín podania do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti,
 • prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za nevýherné hracie prístroje a majú k 31 . 12. 2023 zmenu vlastníctva (napr. ukončenie alebo začatie prevádzkovania ďalšieho nevýherného prístroja - termín podania do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Všeobecná informácia:

Daňovník na tlačive Priznanie k dani uvedie okrem identifikačných údajov - meno, priezvisko, rodné číslo, názov firmy, IČO, adresa... len základné údaje potrebné na vyrubenie dane - výmeru pozemku, zastavanú plochu stavby, podlahovú plochu bytu, počet psov a nevýherných hracích prístrojov a pod.
Daňovník daň do tlačiva Priznanie k dani nevypĺňa.
Vyplnené tlačivo Priznanie k dani môžete podať osobne na Obecnom úrade alebo  poštou.
Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty Obec Cífer vyrubí na rok 2024  jedným rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.  

V rozhodnutí za každý druh miestnej dane bude uvedená:

 • výška vyrubenej dane,
 • termíny splátok,
 • variabilný symbol.

Splatnosť dane:

U fyzických osôb je vyrubená daň splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

U právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov:  
Ak vyrubená ročná daň z nehnuteľnosti nepresiahne sumu 300,00 EUR, daň je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Ak je vyrubená ročná daň z nehnuteľnosti vyššia ako 300,00 EUR, je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to: 1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a 2. splátka bude určená správcom dane v rozhodnutí, bežného zdaňovacieho obdobia.

Ďalšie dane:

Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň sa platí  za predajné zariadenia, cirkusy, kolotoče, lunaparky a iné atrakcie, zariadenia staveniska, skládky a ostatné stavebné zariadenia, ktoré sú umiestnené na miestnej cestnej komunikácii, námestí, chodníku, či trhovisku vo vlastníctve obce Cífer.

Daň za ubytovanie
Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Upozornenie: Platiteľ dane je povinný registrovať sa do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatok platí poplatník za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Cífer.
Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území  obce oprávnená užívať alebo užíva byt,  nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo  jej časť,  alebo objekt,  ktorý nie  je stavbou,  alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem  lesného  pozemku  a  pozemku, ktorý je evidovaný v  katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým sa fyzická osoba, právnická osoba alebo podnikateľ stane poplatníkom. Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti ohlásiť túto skutočnosť Obecnému úradu v Cíferi.

Platenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálne odpady a poplatku za rozvoj

Spôsoby platenia:
Platby je možné realizovať viacerými spôsobmi:

 • bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedeného vo VÚB, a.s., číslo účtu 3902776653/0200, IBAN: SK14 0200 0000 0039 0277 6653 (internetbankingom),
 • priloženou poštovou poukážkou – nahradené PAY by square kódom tzv. QR kód a čiarovým kódom v rozhodnutí a
 • v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Cíferi.

Všetky ďalšie informácie týkajúce sa miestnych daní a poplatku za komunálny odpad v obci Cífer nájdete vo VZN č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Použitie výnosu poplatku za rozvoj

Kontakt:

Obecný úrad Cífer – správa miestnych daní a miestneho poplatku za rozvoj
Bc. Denisa Dobšovičová, tel. 033 / 55 86 630, e-mail: dobsovicova@cifer.sk 

Obecný úrad Cífer – správa miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO
Mgr. Adriana Chalupková, tel.  0911 859  191, e-mail:  chalupkova@cifer.sk 

Informácia k dani za psa

Informácia k dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,75 kB

Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálny odpad (nad 62 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ZŤPS, fyzická osoba v hmotnej núdzi)

Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálny odpad (nad 62 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ZŤPS, fyzická osoba v hmotnej núdzi).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,48 kB

Žiadosť o zníženie-odpustenie poplatku za komunálny odpad (Fyzické osoby, ktorá sa na území obce nezdržujú viac ako 90 dní v roku)

DA10_Žiadosť o odpustenie_zníženie poplatku_2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,53 kB