Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Schválené a prebiehajúce projekty

Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy 1

Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy

Dátum: 28. 3. 2023

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
https://www.sk-cz.eu/
Projekt slovensko-českej cezhraničnej spolupráce zameraný na zachovanie, ochranu, podporu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva.

Inkluzívne detské ihrisko v obci Cífer 1

Inkluzívne detské ihrisko v obci Cífer

Dátum: 4. 1. 2023

Dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) na podporu plnenia funkcií rodiny formou budovania inkluzívnych ihrísk podľa § 2 písm k)
Celkové náklady: 45 000 EUR
Stav projektu: verejné obstarávanie dodávateľa

Povinná publicita

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine 2 - Cífer

Dátum: 10. 8. 2022

Druhá etapa vodozádržných opatrení v obci zahŕňa nasledovné časti:
1 Akumulačná nádrž s dažďovou záhradou v areáli ZŠ
2 Dažďová záhrada na ul. Ľ. Pavetitša
3 Dažďová záhrada pri kultúrnom dome v MČ Jarná
Celkové náklady projektu: 234 069,50 EUR
Stav projektu: prebieha realizácia

Hlavný vstup do objektu (pred dokončením 09/2022)

Športová hala v obci Cífer - dobudovanie hygienického a technického zázemia

Dátum: 10. 8. 2022

Výstavba samostatného bloku športovej haly s technickým, hygienickým zázemím a učebňami.
Celkové náklady projektu: 965 752,00 EUR
Stav projektu: kolaudácia a administratívne ukončenie

Povinná publicita

Cyklotrasy v obci Cífer - 5. etapa (Kaplnská, Štúra, Pavetitša)

Dátum: 4. 8. 2022

Vrámci tejto etapy sa vybuduje spomaľovací ostrovček pred vstupom do obce na Kaplnskej ulici a úseky zlúčenej cestičky pre cyklistov a peších v centre obce prepájajúce etapy 4, 1 a 2.
Celkové náklady projektu: 371 749,37 EUR
Stav projektu: prebieha realizácia

Povinná publicita

Cyklotrasy v obci Cífer – 2. etapa (Cífer - Pác, MČ Pác)

Dátum: 22. 6. 2022

Úsek z obce Cífer do MČ Pác a úsek v MČ Pác (smer na Slovenskú Novú Ves)
Celkové náklady projektu: 387 436,28 EUR
Stav projektu: administratívne ukončenie

Zvonica Pác - stav pred obnovou objektu, 2019

Obnova zvonice v MČ Pác

Dátum: 31. 5. 2022

Zvonica v MČ Pác je pamätihodnosťou obce Cífer postavená (v jej súčasnej podobe) údajne v roku 1906.
Obec Cífer od roku 2019 pracuje na jej celkovej obnove, ktorá prebieha v niekoľkých etapách.
Stav projektu: ukončené prvé tri etapy

Povinná publicita

Cyklotrasy v obci Cífer – 1. etapa (žel. stanica - M.R.Štefánika – Bernolákova -Trnavská)

Dátum: 28. 4. 2022

Úsek zo žel. stanice, cez ul. M.R. Štefánika, Bernolákovu a Trnavskú ulicu.
Po dlhšej pauze a výbere nového dodávateľa stavby, pokračujú stavebné práce na dokončení 1. etapy.
Celkové náklady projektu: 424 065,00 EUR
Stav projektu: prebieha realizácia
Ukončenie projektu: 11/2023

Publicita

Cyklotrasy v obci Cífer - 4. etapa (SNP – Vendelínska)

Dátum: 28. 4. 2022

Úsek na ulici SNP (od Záhradnej po odbočku na Vendelínsku), úsek na Vendelínskej po križovatku pri Sokolovni vrátane úpravy dopravných pomerov v križovatke.
Celkové náklady projektu: 230 565,31 EUR
Stav projektu: prebieha realizácia

Traktor s príslušenstvom

Dátum: 28. 4. 2022

Celkové náklady projektu: 14 540,00 EUR
Stav projektu: Realizácia

Pôvodný stav

Úprava verejného priestranstva v obci Cífer (parčík pred vstupom na starý cintorín z Cintorínskej ulice)

Dátum: 28. 4. 2022

Vybudovanie chodníka pred vstupom na Starý cintorín z Cintorínskej ulice, úprava dopravných pomerov v území a sadové úpravy.
Celkové náklady projektu: 17 632,24 EUR
Stav projektu: Administratívne ukončenie

Pôvodný stav

Zmena organizácie dopravy v obci Cífer (križovatka a parkovisko pri pošte)

Dátum: 28. 4. 2022

Úprava dopravných pomerov v križovatke Štúra-Pavetitša-Nám. A. Hlinku - vytvorenie ostrovčekov, výmena povrchu parkoviska, zmena spôsobu parkovania, vytvorenie vsaku dažďovej vody z cesty pred kostolom, sadové úpravy.
Celkové náklady projektu: 48 758,43 EUR
Stav projektu: Administratívne ukončeni

Povinná publicita

Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Cífer (parčík na Záhradnej)

Dátum: 28. 4. 2022

Vrámci projektu sa vybuduje detské ihrisko, fitness ihrisko a oddychová drevená terasa, vysadia sa trvalkové záhony a izolačná zeleň a vymení sa nepriepustná dlažba za priepustnú na priľahlých parkoviskách.
Celkové náklady: 215 861,32 EUR
Stav: príprava realizácie