Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Sociálne veci

Priemerné bežné výdavky, príjmy

Priemerné bežné výdavky, príjmy za rok 2023 - zariadenie pre seniorov

Odkázanosť na sociálnu službu - opatrovateľská služba, umiestnenie v zariadení pre seniorov

Treba vyplniť tlačivá:

1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

2. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu

Ak má žiadateľ o sociálnu službu prepúšťaciu správu zo zdravotníckeho zariadenia – nie staršiu ako 6 mesiacov ku dňu podania, nemusí vypisovať toto tlačivo. Doloží kópiu prepúšťacej správy a originál k nahliadnutiu pri podávaní žiadosti na Spoločnom obecnom úrade.

3. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady a sociálnu službu

Treba úradne overiť podpis žiadateľa o službu (overovanie podpisu doma, ak je žiadateľ imobilný,  zabezpečuje aj Obecný úrad Cífer počas nestránkových dní v utorok a štvrtok, je nutné sa vopred telefonicky dohodnúť – tel. 033/55 99 132, 0911 940 132)

Vyplnené tlačivá aj s požadovanými prílohami treba odovzdať na Spoločnom obecnom úrade v Trnave, Kollárova č. 8. Zástupca pre obec Cífer je PhDr. Mária Gavenčiaková (kancelária č. 10), ktorá vybavuje celú agendu s posudkovým lekárom a tiež vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Návštevu PhDr. Gavenčiakovej treba dopredu telefonicky dohodnúť, nakoľko pracuje aj v teréne. Tel. kontakt:  033/55 64 710.

 

Poskytovanie stravy pre dôchodcov

  • záujemci o stravu sa môžu prihlásiť u vedúcej školskej jedálne pani Šarmírovej,  t.č. 0903 947 570
  • rozvoz stravy, osobám s trvalým pobytom v obci Cífer, zabezpečuje obec Cífer a poplatok je potrebné uhradiť na účet obce, t.č. 033 55 99 132