Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Stavebný úrad

Stavebný odbor

Mgr. Michaela Strakošová
mobil: 0915 930 747
e-mail: strakosova@cifer.sk

Informácia - ohlásenie drobnej stavby (pdf, 195,52 kB)

Informácia - úprava zelených pásov pred rodinnými domami - jarky

Úprava zelených pásov pred domami a obnova jarkov sú dôležitou súčasťou obnovy obce po vybudovaní kanalizácie.

Obec samotná nemá personál ani prostriedky na plošné budovanie jarkov a venuje sa len najrizikovejším lokalitám, na ktorých sa pri dažďoch pravidelne zhromažďuje voda. Doteraz vybudovala menšie odvodňovacie jarky a drenážne jamy na uliciach Štadiónová, Hlboká, Sokolská, Čulenova, Záhradná. Ak by obec mala pristúpiť k plošnej úprave všetkých zelených pásov v obci, stálo by ju to veľa finančných prostriedkov, ktoré chce radšej využiť na veľké infraštruktúrne stavby. Preto zostáva úprava týchto priestranstiev na pleciach obyvateľov nehnuteľností, ku ktorým prináležia. Pre lepšiu koordináciu úprav je vhodné pred samotnou obnovou prekonzultovať ju so stavebným odborom OcÚ. V niektorých prípadoch môže obec pomôcť aj odvozom a uskladnením zeminy. Samozrejme našim cieľom nie sú zbytočné komplikácie pre občanov, ale snaha o koordinovaný rozvoj verejných priestranstiev v obci.

Keďže každá ulica má iné spádové a odtokové pomery, inú šírku, výšku a povrch zelených pásov, nedá sa určiť jednotný štandard na rekonštrukciu jarkov. Na väčšine ulíc nie je napríklad nevyhnutné osadzovať rúry pod nájazdovými mostíkmi, keďže správne obnovené jarky pred každým domom by mali zabezpečiť bezproblémové vsakovanie väčšiny dažďovej vody. Niekde však takéto riešenie, vzhľadom na kvantitu zhromažďovanej vody, nebude stačiť a vodu je potrebné odviezť spred domov a z ulice preč. Takéto miesta treba riešiť v súčinnosti s obcou, a to po konzultácii priamo na tvári miesta.

Prosíme tých občanov, ktorí majú na ulici podobný problém, aby sa obrátili na obecný úrad so žiadosťou o určenie spôsobu odvodnenia ulice. Spolu so stavebnou komisiou sme už niekoľkokrát navštívili takéto úseky ulíc a priamo v teréne sme definovali, čo je najlepšie riešenie pre dané podmienky.  

Aj keď nie je možné určiť jednotnú podobu jarkov, v ideálnych podmienkach by sa mali pri ich obnove dodržať nasledujúce zásady :

- vzdialenosť okraja jarku od krajnice vozovky nesmie byť menšia ako 60 cm,
- šírka jarku taktiež nemá byť menšia ako 60 cm a 
- hĺbka by mala byť okolo 40 cm.

Priestor od krajnice vozovky ku jarku by mal mať minimálne 2% spád, aby voda bez problémov odtekala z vozovky do jarku. Ideálny profil z hľadiska údržby aj vsakovacích pomerov je zaoblený polkruhový tvar.

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení (pdf, 1,43 MB)

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení (pdf, 608,72 kB)