Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Verejné obstarávanie

Výzvy na predkladanie ponúk VO

Profil verejného obstarávateľa

Obec Cífer je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

oficiálny názov: Obec Cífer

adresa:              Obecný úrad, Nám. A. Hlinku 31, Cífer, 919 43

IČO:                   00 312 347

DIČ:                   2021133697

banka:                VÚB a.s., Trnava

IBAN:                 SK66 0200 0000 0000 0292 3212

telefón:              033/55 99 132 (podateľňa)

fax:                    033/55 99 188

e-mail:               cifer@cifer.sk

web:                   www.cifer.sk

profil verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Cífer v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Cífer, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

r. 2018 - SÚHRNNÁ SPRÁVA o zákazkách s nízkou hodnotou vypracovaná podľa § 111 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (pdf, 197,81 kB)

r. 2017 - SÚHRNNÁ SPRÁVA o zákazkách s nízkou hodnotou vypracovaná podľa § 111 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (pdf, 193,2 kB)