Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Zásady preverovania protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona 189/2023 Z. z. upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní.

Oznámením je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Oznamovateľ je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

Zodpovedná osoba na preverenie podnetu: hlavná kontrolórka obce Cífer

Hlavná kontrolórka obce Cífer plní úlohu zodpovednej osoby v plnom rozsahu aj pre rozpočtové organizácie:

 • Materská škola Cífer
 • Školská jedáleň Cífer
 • Základná umelecká škola v Cíferi

Oznámenia možno podať nasledovnými spôsobmi:

 • Písomne na adresu:                      Hlavná kontrolórka obce Cífer                                                                                                      Námestie A. Hlinku 31                                                                                                                        919 43  Cífer

v uzatvorenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – CHRÁNENÉ“

 • Elektronicky na e-mail:                kontrolor@cifer.sk
 • Osobne hlavnej kontrolórke obce                              

Postup podávania, evidovania a vnútorný systém preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti je upravený Zásadami obce: Zásady

Poskytovanie ochrany: Zamestnanec oznamujúci protispoločenskú činnosť má nárok na ochranu v závislosti od toho, či oznámenie urobí smerom navonok vo forme trestného oznámenia alebo podnetu na začatie konania o správnom delikte alebo či podnet podal smerom dovnútra zamestnávateľa v rámci navrhovaného vnútorného systému. Môže ísť o preventívnu ochranu alebo následné ochranné opatrenia.

 • Oznamovateľovi trestného činu poskytuje ochranu na základe žiadosti prokurátor.
 • Oznamovateľovi závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom poskytuje ochranu na základe žiadosti orgán príslušný na konanie o správnom delikte.
 • pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu voči oznamovateľovi, s ktorým nesúhlasí, rozhoduje na základe žiadosti oznamovateľa Úrad na ochranu oznamovateľov.

Možnosť zachovania anonymity oznamovateľa: Zákon umožní zachovať anonymitu oznamovateľa pred zamestnávateľom pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti. Oznamovateľ si od prokurátora, resp. správneho orgánu, bude môcť vyžiadať iba potvrdenie o tom, že je oznamovateľ, a to môže využiť až v prípade, keď zamestnávateľ urobí voči nemu negatívny pracovnoprávny úkon. Na základe tohto potvrdenia inšpektorát práce môže pozastaviť účinnosť tohto pracovnoprávneho úkonu.

Definícia závažnej protispoločenskej činnosti: Nová úprava má širší záber oproti niektorým starším poslaneckým návrhom. Pokrývať bude nielen korupciu a určenú trestnú činnosť. Pod zákon budú spadať vybrané trestné činy a správne delikty (definované ako závažná protispoločenská činnosť), ako aj iná protispoločenská činnosť a v rámci nej napríklad aj nehospodárne či neetické konanie.

Zákon vymedzuje závažnú protispoločenskú činnosť ako protiprávne konanie, ktoré je:

 • niektorým z trestných činov verejných činiteľov, korupcie, machinácie pri verejnom obstarávaní alebo poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
 • trestným činom s hornou hranicou trestu odňatia slobody prevyšujúcou dva roky, alebo
 • správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30.000 eur alebo s hornou hranicou určenou výpočtom

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti:  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/54/20230901