Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

IOMO - Integrované obslužné miesto občana

Obec Cífer poskytuje nové služby – Integrované obslužné miesto

V týchto dňoch začína obec Cífer s poskytovaním nových služieb IOM pre občana (Integrované obslužné miesto občana), ktoré verejnosti výrazne uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.

Služby IOMO môžete využiť na Matričnom úrade v budove  Obecného úradu v Cíferi, kancelária č. 1, tel. 033 / 55 86 630.

IOMO poskytujú: 
Bc. Denisa Dobšovičová, 033 / 55 86 630
Ing. Daniela Pinkasová, 033 / 55 99 132

IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste.
Rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Šetrí vám nielen čas, ale aj peniaze.

Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte:

  • Výpis z Registra trestov
  • Výpis z Listu vlastníctva
  • Výpis z Obchodného registra

Všetky dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne úkony.

VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV

Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené (vymazané).

Žiadosť o vydanie Výpisu z registra trestov sa vybavuje okamžite na počkanie, najneskôr však do 2 hodín od podania žiadosti, ak bola žiadosť podaná do 13.00 hod. V prípade podania žiadosti po 13.00 hod. je žiadosť vybavená v nasledujúci deň.

O vyhotovenie výpisu z registra trestov môže požiadať žiadateľ osobne alebo žiadateľ zastúpený splnomocneným zástupcom, pričom táto skutočnosť musí byť uvedená v predloženom splnomocnení. Na predloženom splnomocnení musí byť podpis splnomocniteľa úradne osvedčený a splnomocnenie nesmie byť staršie viac ako 30 dní. Splnomocnený zástupca musí zároveň predložiť originál dokladu, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa (splnomocniteľa) a originál dokladu, ktorým preukazuje svoju totožnosť splnomocnený zástupca.

Žiadateľ preukazuje svoju totožnosť nasledujúcimi spôsobmi:

Ak je žiadateľom občan Slovenskej republiky:

  • originálnym občianskym preukazom alebo
  • originálnym cestovným dokladom a originálom rodného listu,

Ak je žiadateľom cudzinec s povoleným pobytom na území SR:

  • originálnym dokladom o povolení na pobyt vydaným v SR a originálnym rodným listom úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom - prekladateľom,
  • alebo iným originálnym dokladom preukazujúcim totožnosť a originálnym rodným listom úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom - prekladateľom.

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA

Žiadosť o vydanie Výpisu z listu vlastníctva sa vybavuje do 24 až 48 hodín od zadania žiadosti. Občan sa pri vybavovaní obchodného registra preukáže platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Na ktoromkoľvek IOMO môžete požiadať o vydanie výpisu za nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti. Nie je tak potrebné navštíviť IOMO v mieste vášho trvalého bydliska.

List vlastníctva je záznam, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Obsahuje údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, ťarchy (záložné právo, vecné bremeno) a spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie, dedenie, súdne rozhodnutie). Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.

Na pracoviskách IOMO môžete získať:

  • úplný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky údaje zapísané v liste vlastníctva,
  • čiastočný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje iba časť údajov zapísaných v liste vlastníctva (len vybraných vlastníkov, nehnuteľnosti, stavby, parcely - ak ich je na liste vlastníctva uvedených viac).

O Výpis z listu vlastníctva môže požiadať ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

O Výpis z listu vlastníctva, ktorý bude obsahovať rodné číslo, môže požiadať iba majiteľ nehnuteľnosti alebo jeho splnomocnenec, ktorý predloží úradne overené splnomocnenie nie staršie ako 30 dní.

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam konateľov. Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.

Žiadosť o vydanie Výpisu z obchodného registra sa vybavuje okamžite na počkanie, najneskôr však do 2 hodín od podania žiadosti, ak bola žiadosť podaná do 13.00 hod. V prípade podania žiadosti po 13.00 hod. je žiadosť vybavená v nasledujúci deň.

Na pracoviskách IOMO môžete získať výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony.

O výpis z obchodného registra môže požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu.

Občan sa pri vybavovaní výpisu z obchodného registra preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Cenník poplatkov

Cenník poplatkov pre aktuálne poskytované služby IOMO platný od 1.12.2015. Uvedené ceny sú konečné, bez ohľadu na to, či prevádzkovateľ IOM je alebo nie je platiteľ DPH.

Sprostredkovanie Výpisu z registra trestov                          3,90 €
Sprostredkovanie Výpisu z katastra nehnuteľnosti             7,90 €
Sprostredkovanie vyhotovenia a vydania Výpisu z OR        4,50 €

Uvedené ceny sú vrátanie zaručenej konverzie. Celková zaplatená úhrada je vrátane dane z pridanej hodnoty, ak je prevádzkovateľ jej platiteľom. K úhrade za asistovanú službu sa pripočítava upravená sadzba poplatku podľa zákona Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov alebo zákona Slovenskej národnej rady  č.71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.