Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Zrealizované projekty

Riešenie migračných výziev v obci Cífer 1

Riešenie migračných výziev v obci Cífer

Dátum: 25. 1. 2024

IROP-PO9-SC91-2023-108 - Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Prevádzkový poriadok

Skate Point

Dátum: 18. 1. 2024

Chceš sa trochu predviesť na skejte alebo kolobežke? Chceš si len tak trénovať nové triky a nechceš kvôli tomu cestovať ďaleko?
Nech sa páči. Príď na Skate Point na trhovisku priamo v centre obce.

Tím profesionálnych arboristov a pozemných pracovníkov.

Záchrana senescentných stromov v parku v Cíferi

Dátum: 18. 1. 2024

V parku za Veľkým kaštieľom rastie posledných 6 drevín z pôvodnej zičiovskej výsadby. Jedná sa o staré stromy, ktoré majú pre dané územie veľkú historickú aj ekologickú hodnotu. Z prostriedkov dotácie POD 2023 boli tieto dreviny odborne ošetrené arboristami.
Stav projektu: ukončený (12/2023)

Workout ihrisko

Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Cífer (parčík na Záhradnej)

Dátum: 10. 1. 2024

Priestor vnútrobloku a parku pri bytových domoch na Záhradnej.
Nové detské ihrisko
Nové workout ihrisko
Drevená terasa so sedením
Trvalkové záhony, izolačná zeleň, zrevitalizovaný trávnik
Vymenená dlažba parkovísk za vsakovaciu
Celkové náklady: 215 861,32 EUR

Bernolákova ulica

Cyklotrasy v obci Cífer – 1. etapa (žel. stanica - M.R.Štefánika – Bernolákova -Trnavská)

Dátum: 10. 1. 2024

1. Cyklochodník - úsek zo žel. stanice, cez ul. M.R. Štefánika, Bernolákovu a Trnavskú ulicu
2. Cykloprístrešok pri žel. stanici
3. Upokojenie dopravy na Trnavskej ulici - spomaľovací ostrovček na vjazde do obce
4. Webportál Cyklo Cífer
Celkové náklady projektu: 424 065,00 EUR

Povinná publicita

Cyklotrasy v obci Cífer - 4. etapa (SNP – Vendelínska)

Dátum: 27. 12. 2023

Úsek na ulici SNP (od Záhradnej po odbočku na Vendelínsku), úsek na Vendelínskej po križovatku pri Sokolovni vrátane úpravy dopravných pomerov v križovatke pri Sokolovni.

Vetva 6 - Pavetitšova (za kostolom) až po Potočnú.

Cyklotrasy v obci Cífer - 5. etapa (Kaplnská, Štúra, Pavetitša)

Dátum: 27. 12. 2023

Vrámci tejto etapy sa vybudoval spomaľovací ostrovček pred vstupom do obce na Kaplnskej ulici a 6 vetiev cestičky pre cyklistov a peších na Kaplnskej, SNP, Nám. A.Hlinku, Štúrovej a Pavetitšovej ulici.
Celkové náklady projektu: 371 749,37 EUR

Výsadba vavrínovca v DZ v Jarnej

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine 2 - Cífer

Dátum: 17. 10. 2023

V rámci projektu sa vybudovali 3 vodozádržné opatrenia: nádrž na dažďovú vodu s objemom 46 m3 a dažďová záhrada za športovou halou, dažďová záhrada na zachytávanie vody zo strechy farského kostola a dažďová záhrada na zachytenie vody zo strechy DK Jarná.

Realizácia projektu

Športová hala v obci Cífer - dobudovanie hygienického a technického zázemia

Dátum: 17. 10. 2023

Výstavba samostatného bloku športovej haly s technickým, hygienickým zázemím a učebňami.
Celkové náklady projektu: 965 752,00 EUR

Realizácia projektu 2023 - lod Nina

Inkluzívne detské ihrisko v obci Cífer

Dátum: 17. 10. 2023

Dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) na podporu plnenia funkcií rodiny formou budovania inkluzívnych ihrísk RODINKA podľa § 2 písm k)
Celkové náklady: 45 000 EUR

Stav po ukončení 2023

Úprava verejného priestranstva v obci Cífer (parčík pred vstupom na starý cintorín z Cintorínskej ulice)

Dátum: 17. 10. 2023

Vybudovanie chodníka pred vstupom na Starý cintorín z Cintorínskej ulice, úprava dopravných pomerov v území a sadové úpravy.

Nový stav 2023

Zmena organizácie dopravy v obci Cífer (križovatka a parkovisko pri pošte)

Dátum: 17. 10. 2023

Úprava dopravných pomerov v križovatke Štúra-Pavetitša-Nám. A. Hlinku - vytvorenie ostrovčekov, výmena povrchu parkoviska, zmena spôsobu parkovania, vytvorenie vsaku dažďovej vody z cesty pred kostolom, sadové úpravy.

Priechod pri kostole sv. Petra a Pavla v MČ Pác

Cyklotrasy v obci Cífer - 2. etapa

Dátum: 17. 10. 2023

Cyklotrasy v obci Cífer – 2. etapa (Cífer - Pác, MČ Pác)

Úsek z obce Cífer do MČ Pác a úsek v MČ Pác (smer na Slovenskú Novú Ves)
Celkové náklady projektu: 387 436,28 EUR

Preventívne  opatrenia pred povodňami v obci Cífer 1

Preventívne opatrenia pred povodňami v obci Cífer

Dátum: 19. 9. 2023

Vybudovanie uličnej dažďovej vpuste na Bernolákovej ulici

Sedenie na lúke pri sekvoji

Mobiliár do parku za veľkým kaštieľom v Cíferi

Dátum: 21. 7. 2023

Víťazný projekt verejného hlasovania v súťaži projektov od Nadácie COOP Jednota z roku 2022.
Z príspevku sa zakúpili lavičky, odpadkové koše, piknikové sedenia a informačné tabule do zičiovského parku.
Celkové náklady: 6 770 EUR

Tabuľa o starých stromoch

Náučný chodník zičiovským parkom

Dátum: 21. 7. 2023

V priestoroch parku za Veľkým kaštieľom sme zriadili Náučný chodník zičiovským parkom. Čaká vás 10 krásnych farebných informačných tabúľ so zaujímavosťami o faune, flóre a histórii parku. V parku sa skrýva 8 drevených figúrok rôznych zvierat. Nájdete ich? =)
Stav projektu: ukončený (05/2023)

Nové prístrešky pre bicykle

Parkovisko pre bicykle v areáli ZŠ Cífer

Dátum: 28. 3. 2023

Z dotácie sa v areáli školy vybudovali dva kryté prístrešky na uzamknutie bicyklov a osadili sa nové, modernejšie stojany pred budovu školy.
Celkové náklady projektu: 31 946,40 EUR
Stav projektu: ukončený 03/2023

Ide to aj bez závlahy. Krásne rozrastený suchovzdorný záhon s kvitnúcou perovskiou, júL 2023

Zelená infraštruktúra v zastavanom území - Cífer, (Výsadby na ul. M.R. Štefánika)

Dátum: 4. 1. 2023

Z dotácie sme vysadili trvalkové záhony a stromoradie okrasných hrušiek na ulici M.R.Štefánika
Celkové náklady projektu: 5247.00 EUR

Rozšírenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer (Nová hala a stroje)

Rozšírenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer (Nová hala a stroje)

Dátum: 3. 1. 2023

Nákup mechanizmov na nakladanie s odpadmi a výstavba novej oceľovej haly na zbernom dvore.
Celkové náklady projektu: 214 347,18 EUR

Nadstavba štyroch učební pre ZŠ Cífer

Nadstavba štyroch učební pre ZŠ Cífer

Dátum: 3. 1. 2023

Nadstavba štyroch učební s hygienou nad blokom športovej haly s technickým a hygienickým zázemím.
Celkové náklady projektu:

Cykloprístrešok pri OcÚ

Vybudovanie parkovísk pre bicykle v obci Cífer (cykloprístrešky)

Dátum: 22. 6. 2022

Z dotácie boli vybudované štyri cykloprístrešky v nasledovných lokalitách:

- pri železničnej stanici
- pri OcÚ
- v športovom areále na Štadiónovej
- pri kúpalisku Pác

Zateplenie budovy

Zateplenie a obnova Kultúrneho domu s obecným úradom a rekonštrukcia ÚK v obci Cífer

Dátum: 30. 5. 2022

Vrámci tohoto projektu sa zrealizovala celková obnova objektu zateplením, výmenou strechy a výplní niektorých otvorov, rekonštrukcia a modernizácia systémov vykurovania a prípravy teplej vody a rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia budovy domu kultúry a obecného úradu.

Júl 2023. Džungľa plná života aj uprostred horúceho leta. Dáva tieň, dáva úkryt, dáva potravu a občas aj vodu. Čo dáva sterilný kosený trávnik ?

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - Cífer

Dátum: 30. 5. 2022

Vrámci projektu sa v obci vybudovali 4 vodozádržné opatrenia na zachytenie a využitie zrážkovej vody a zvýšenie biodiverzity v intraviláne obce.

Protipovodňové opatrenia v obci  Cífer 2

Protipovodňové opatrenia v obci Cífer

Dátum: 30. 5. 2022

Cieľom projektu bolo zadržanie prívalových dažďových vôd a spoľahlivé odvedenie upraveným korytom Suchého potoka do úsekov, ktoré umožňujú zachytenie pre časové zdržanie odtoku a zároveň vytvárajú podmienky pre vsakovanie časti prítoku do vhodných priepustných vrstiev podložia.