Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Zrealizované projekty

Nové prístrešky pre bicykle

Parkovisko pre bicykle v areáli ZŠ Cífer

Dátum: 28. 3. 2023

Z dotácie sa v areáli školy vybudovali dva kryté prístrešky na uzamknutie bicyklov a osadili sa nové, modernejšie stojany pred budovu školy.
Celkové náklady projektu: 31 946,40 EUR
Stav projektu: ukončený 03/2023

Výsadbová brigáda

Zelená infraštruktúra v zastavanom území - Cífer (Výsadby na ul. M.R. Štefánika)

Dátum: 4. 1. 2023

Z dotácie sme vysadili trvalkové záhony a stromoradie okrasných hrušiek na ulici M.R.Štefánika
Celkové náklady projektu: 5247.00 EUR

#

Rozšírenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer (Nová hala a stroje)

Dátum: 3. 1. 2023

Nákup mechanizmov na nakladanie s odpadmi a výstavba novej oceľovej haly na zbernom dvore.
Celkové náklady projektu: 214 347,18 EUR
Stav projektu: ukončený

#

Nadstavba štyroch učební pre ZŠ Cífer

Dátum: 3. 1. 2023

Nadstavba štyroch učební s hygienou nad blokom športovej haly s technickým a hygienickým zázemím.
Celkové náklady projektu:
Stav projektu: ukončené, spustenie do prevádzky: 09/2022

Cykloprístrešok pri OcÚ

Vybudovanie parkovísk pre bicykle v obci Cífer (cykloprístrešky)

Dátum: 22. 6. 2022

Z dotácie boli vybudované štyri cykloprístrešky v nasledovných lokalitách:

- pri železničnej stanici
- pri OcÚ
- v športovom areále na Štadiónovej
- pri kúpalisku Pác

Povinná publicita

Zateplenie a obnova Kultúrneho domu s obecným úradom a rekonštrukcia ÚK v obci Cífer

Dátum: 30. 5. 2022

Vrámci tohoto projektu sa zrealizovala celková obnova objektu zateplením, výmenou strechy a výplní niektorých otvorov, rekonštrukcia a modernizácia systémov vykurovania a prípravy teplej vody a rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia budovy domu kultúry a obecného úradu.

Povinná publicita

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - Cífer

Dátum: 30. 5. 2022

Vrámci projektu sa v obci vybudovali 4 vodozádržné opatrenia na zachytenie a využitie zrážkovej vody a zvýšenie biodiverzity v intraviláne obce.

Povinná publicita

Protipovodňové opatrenia v obci Cífer

Dátum: 30. 5. 2022

Cieľom projektu bolo zadržanie prívalových dažďových vôd a spoľahlivé odvedenie upraveným korytom Suchého potoka do úsekov, ktoré umožňujú zachytenie pre časové zdržanie odtoku a zároveň vytvárajú podmienky pre vsakovanie časti prítoku do vhodných priepustných vrstiev podložia.

Samospráva