Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Cyklotrasy v obci Cífer - 2. etapa

Priechod pri kostole sv. Petra a Pavla v MČ Pác

Cyklotrasy v obci Cífer – 2. etapa (Cífer - Pác, MČ Pác)

Úsek z obce Cífer do MČ Pác a úsek v MČ Pác (smer na Slovenskú Novú Ves)
Celkové náklady projektu: 387 436,28 EUR

Názov projektu:               Cyklotrasy v obci Cífer – 2. etapa (cyklotrasa z Trnavskej ulice, cez štátnu cestu Senec-Trnava, smerom na Pác a v miestnej časti Pác)

Kód projektu:                  NFP302010M411

Dĺžka trvania:                 

Začiatok realizácie:         08/2019

Ukončenie realizácie:     2023

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Kód výzvy:                       IROP-PO1-SC122-2016-15

Operačný program:         Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                     1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Konkrétny cieľ:                1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Celkové náklady:            387 436,28 EUR

Z toho výška dotácie:     368 064,41 EUR

Spoluúčasť obce:              19 371,81 EUR

 

Popis projektu:

Cieľom projektu je podpora nemotorovej dopravy v obci Cífer, zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás v obci Cífer, nadväzujúcej infraštruktúry (parkovacích miest pre bicykle a úschovne bicyklov) a realizáciou opatrení na upokojovanie dopravy.

Vrámci tejto etapy sa buduje cyklotrasa vedúca z Trnavskej ulice (koniec 1. etapy) popri plote bývalých hydinární, krížom cez štátnu cestu Senec - Trnava, smerom na Pác popri ceste č. 1285, cez celú miestnu časť Pác, až po kúpalisko Pác.

Dátum vloženia: 17. 10. 2023 11:58
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 10. 2023 14:38
Autor: Obec Cífer 4