Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine 2 - Cífer

Výsadba vavrínovca v DZ v Jarnej

V rámci projektu sa vybudovali 3 vodozádržné opatrenia: nádrž na dažďovú vodu s objemom 46 m3 a dažďová záhrada za športovou halou, dažďová záhrada na zachytávanie vody zo strechy farského kostola a dažďová záhrada na zachytenie vody zo strechy DK Jarná.

Názov projektu:              Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine 2 - Cífer

Kód projektu:                  NFP310020AZC1

Dĺžka trvania:                 6 mesiacov

Začiatok realizácie:        3/2023

Ukončenie realizácie:     9/2023

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom SAŽP

Kód výzvy:                       OPKZP-PO2-SC211-2020 - 62

Operačný program:         Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                     2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Konkrétny cieľ:                2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Celkové náklady:             234 069,50 €

Z toho výška dotácie:     222 366,02 €

Spoluúčasť obce:              11 703,48 €

Popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy v obci Cífer. Projekt: „Vodozádržné opatreniav urbanizovanej krajine 2 – Cífer“ je zameraný na posilnenie preventívnej ochrany pred povodňami a zmiernenie ich negatívnych dôsledkov a skladá sa z troch  podopatrení:

lokalita 1: Akumulačná nádrž s dažďovou záhradou v areáli ZŠ

lokalita 2: Dažďová záhrada na ul. Ľ. Pavetitša

lokalita 3: Dažďová záhrada pri kultúrnom dome v MČ Jarná

Plochy striech, z ktorých sa zachytáva dažďová voda:

lokalita 1:  plocha strechy telocvične = 577,59 m2 a plocha strechy ZŠ =  272,45 + 39,46 m2

lokalita 2: plocha strechy kostola = 880,00 m2

lokalita 3: plocha strechy = 150,00 m2

Plocha striech spolu: 1 919,5 m2

 

Dátum vloženia: 17. 10. 2023 14:01
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 10. 2023 15:06
Autor: Obec Cífer 4