Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Rozšírenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer (Nová hala a stroje)

Rozšírenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer (Nová hala a stroje)

Nákup mechanizmov na nakladanie s odpadmi a výstavba novej oceľovej haly na zbernom dvore.
Celkové náklady projektu: 214 347,18 EUR

Názov projektu:               Rozšírenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer

Kód projektu:                   NFP310010P005 

Dĺžka trvania:                  10 mesiacov

Začiatok realizácie:         11/2021

Ukončenie realizácie:      08/2022

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo životného prostredia SR - SAŽP

Kód výzvy:                       OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Operačný program:         Operačný program Kvalita životného prostredia  

Prioritná os:                     1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Konkrétny cieľ:                 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Celkové náklady:               214 347,18 EUR

Z toho výška dotácie:        203 629,82 EUR (95%)

Spoluúčasť obce:                 10 717,36 EUR

 

Popis projektu:         

Cieľom projektu bolo dosiahnuť komplexné vyriešenie systému triedeného zberu odpadu v obci Cífer.

Projekt pozostával zo zakúpenia a vybudovania nasledovných častí:        

  • rezací a miešací stroj na biologicky rozložiteľný odpad
  • 7 ks kontajner vaňový s objemom 7,5 m3
  • traktorový nosič vaňových kontajnerov
  • čelný nakladač k traktoru
  • malý traktor
  • montovaná nezateplená oceľová hala
Dátum vloženia: 3. 1. 2023 11:35
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 2. 2024 13:37
Autor: Obec Cífer 4