Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Protipovodňové opatrenia v obci Cífer

Protipovodňové opatrenia v obci  Cífer 2

Cieľom projektu bolo zadržanie prívalových dažďových vôd a spoľahlivé odvedenie upraveným korytom Suchého potoka do úsekov, ktoré umožňujú zachytenie pre časové zdržanie odtoku a zároveň vytvárajú podmienky pre vsakovanie časti prítoku do vhodných priepustných vrstiev podložia.

Názov projektu:              Protipovodňové opatrenia v obci  Cífer

Kód projektu:                  NFP310020Q701

Dĺžka trvania:                  7 mesiacov

Začiatok realizácie:         10/2020

Ukončenie realizácie:      05/2021

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom SAŽP

Kód výzvy:                       OPKZP-PO2-SC211-2017-18

Operačný program:         Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                     2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Konkrétny cieľ:                2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Celkové náklady:             1 997 475,00 EUR

Z toho výška dotácie:      1 897 601,25 EUR

Spoluúčasť obce:              99 873,75 EUR

https://www.sazp.sk/fondy-eu/operacny-program-kvalita-zivotneho-prostredia/projekty/2-trnavsky-ssk/rok-2021-tt/protipovodnove-opatrenia-v-obci-cifer

Popis projektu:

Projekt "Protipovodňové opatrenia v obci Cífer" rieši rekonštrukciu koryta Suchého potoka za účelom protipovodňovej ochrany v obci Cífer, v rámci protipovodňových opatrení mimo vodného toku. Projekt je realizovaný formou opatrenia "Protipovodňový kanál so vsakovacími prvkami v obci Cífer". Pri povodniach dochádzalo k preliatiu vody z koryta a v časti uvažovaného úseku zatápala prívalová voda záhrady a priľahlé rodinné domy v obci. Hlavným účelom stavby je zadržanie prívalových dažďových vôd a spoľahlivé odvedenie upraveným korytom Suchého potoka do úsekov, ktoré umožňujú zachytenie pre časové zdržanie odtoku a zároveň vytvárajú podmienky pre vsakovanie časti prítoku do vhodných priepustných vrstiev podložia. Opatreniami bude zároveň dosiahnuté zabezpečenie ochrany a zamedzenie škôd na štátnom, obecnom a súkromnom majetku. Okrem toho účelom je aj stabilizácia koryta toku z dôvodu zabránenia škodlivým eróznym účinkom. Dĺžka celej údolnice Suchého potoka je cca. 11 km.

Projekt pozostáva z vybudovania podzemného koryta z betónových rámových priepustov, z častí otvoreného kanála a ďalších objektov na usmernenie povodňovej vlny.

Prílohy

Celková situácia stavby

sit na web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,24 MB

1

1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 549,63 kB

2

2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB

3

3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB

4

4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB

5,6

5,6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 907,89 kB

7

7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 574,85 kB

8

8.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 561,14 kB
Dátum vloženia: 30. 5. 2022 15:25
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 2. 2024 17:25
Autor: Obec Cífer 4