Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

2. ročník súťaže Márie Hollósy vo vyšívaní - 17.11.2018

2. ročník súťaže Márie Hollósy vo vyšívaní - 17.11.2018 1

Občianske združenie Cziffer v spolupráci s obcou Cífer a Západoslovenským múzeom a za finančnej podpory Nadácie ZSE organizuje druhý ročník súťaže Márie Hollósy vo vyšívaní v Dome kultúry Cífer v sobotu dňa 17. novembra 2018...

Občianske združenie Cziffer v spolupráci s obcou Cífer a Západoslovenským múzeom a za finančnej podpory Nadácie ZSE organizuje druhý ročník súťaže Márie Hollósy vo vyšívaní v Dome kultúry Cífer v sobotu dňa 17. novembra 2018.

Súťaže aj výstavy sa môže zúčastniť každý, kto má rád výšivku a to bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť.

Registrácia do súťaže

Témou súťaže v roku 2018 je „Tak to je leto“, pričom výšivka môže byť realizovaná rôznou vyšívacou technikou a na akomkoľvek materiáli.

Kategórie:

1. tematická kategória: Tak to je leto,
2. výšivka na odeve,
3. výšivka na interiérovej textílii,
4. detská kategória,
5. výšivka z truhlice mojich predkov.

• Každý súťažiaci môže prihlásiť len jednu prácu v jednej kategórii. Celkovo potom maximálny počet výšiviek prihlásených do súťaže je 5 výšiviek na jedného súťažiaceho.

• Prihlásená výšivka musí mať rozmer min. A4, pre detskú kategóriu je to min. A5.

• Do súťaže nie je možné prihlásiť práce, ktoré sa v minulých ročníkoch súťaže umiestnili na prvých troch miestach. Tieto práce je však možno prezentovať vrámci nesúťažnej výstavy.

• Detská kategória je pre dieťa alebo skupiny detí do 16 rokov.

• Výšivky od detských autorov (do 16 rokov vrátane) budú hodnotené v rámci jednej zlúčenej kategórie „Detská výšivka“ (tzn. detské výšivky nebudú zadelené do samostatných kategórií).

• Ak bude súťažná kategória obsadená menej ako piatimi súťažiacimi, usporiadateľ si vyhradzuje právo na zlúčenie, prípadne zrušenie danej kategórie alebo neudelenie maximálneho možného počtu cien v danej kategórii.

• Povinnou súčasťou prihlásenia výšivky je vyplnený registračný formulár so základnými údajmi o výšivke a realizátorovi výšivky. Elektronická registrácia výšiviek do súťaže a/alebo na výstavu je možná zdarma do 15. 11. 2018 23:59 hod. Bezplatná elektronická registrácia výšiviek do súťaže -  kliknite tu

• Výšivky zaregistrované elektronicky je možné buď zaslať vopred poštou na adresu OZ Cziffer, Hviezdoslavova 36, 919 36 Cífer alebo priniesť osobne v deň súťaže medzi 8:00 a 10:00 hod. do DK Cífer.

• V prípade registrácie až na mieste súťažiaci zaplatí registračný poplatok 1€. Registrácia za poplatok bude prebiehať v deň súťaže medzi 8:00 a 10:00 hod. v DK Cífer.

• OZ Cziffer vyzýva všetkých účastníkov súťaže aby sa vyhli dlhému čakaniu na registrácii a radšej prihlásili svoje diela vopred cez internet. 

Registrácia na nesúťažnú výstavu

• Okrem súťaže prebieha aj výstava výšiviek. Registrácia výšiviek na výstavu - kliknite tu. Alebo sa môžete registrovať na mieste medzi 8:00 a 10:00 hod. do DK Cífer. Registrácia na mieste na výstavu je bezplatná.

• Maximálny počet výšiviek prihlásených do nesúťažnej výstavy je 5 výšiviek na jednu osobu.

• Vystavené výšivky budú počas trvania súťaže a výstavy strážené usporiadateľmi. Usporiadateľ však nepreberá žiadnu formu zodpovednosti za poškodenie, zničenie alebo stratu vystaveného exponátu.

• Registráciou výšivky do súťaže sa súťažiaci zaväzuje, že výšivka bude vystavená až do vyhodnotenia súťaže, t.j. dňa 17. 11. 2018 do 16:00 hod.

• Výšivky usporiadateľ vráti na základe návratky, ktorú súťažiaci/vystavovateľ dostane 17. 11. 2018 medzi 8:00 a 10:00 hod.

• V prípade, že výšivku zaslal usporiadateľovi vopred poštou, návratku dostane 17. 11. 2018 medzi 8:00 a 10:00 hod. alebo medzi 12:00 a 13:00 hod. po predložení dokladu totožnosti.

• Registráciou výšivky do výstavy/súťaže každý účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami súťaže, pravidlám rozumie, dobrovoľne s nimi súhlasí a počas trvania akcie sa bude riadiť pokynmi usporiadateľov.

• Registráciou výšivky účastník súťaže/výstavy vyjadruje súhlas, že výšivka môže byť verejne publikovaná, môže byť vytvorená jej fotografická reprodukcia a prípadne použitá aj na reklamné účely.

• Registráciou výšivky účastník vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na za účelom organizácie tejto výstavy a súťaže.

Vyhodnotenie súťaže

• Porotu tvoria odborníci na výšivku, umenie a kultúru, členovia OZ Cziffer a zástupcovia obce.

• Porota vyhodnotí prihlásené diela na základe nasledovných kritérií: náročnosť práce, dokonalosť prevedenia, originalita témy a farebnosť.

• Maximálne hodnotenie jednotlivých kritérií je nasledovné: náročnosť práce 20 bodov, dokonalosť prevedenia 20 bodov, originalita témy 20 bodov, farebnosť 20 bodov.

• Výsledné hodnotenie je aritmetický priemer bodov pridelených za jednotlivé kategórie. Napr. pri maximálnom možnom počte bodov v každej zo štyroch kategórií je výsledné priemerné hodnotenie 20 bodov.

• V prípade bielej výšivky sa kritérium farebnosť nehodnotí. Pri maximálnom možnom počte bodov v každej z troch kategórii je výsledné priemerné hodnotenie 20 bodov.

• Vyhráva výšivka s najvyšším priemerným hodnotením porotcov. V prípade rovnakého počtu bodov dvoch a viacerých výšiviek sa porota dohodne na výhercovi spomedzi výšiviek s rovnakým najvyšším počtom bodov formou „páči-nepáči“.

• OZ Cziffer zároveň udelí pohár Márie Hollósy za rok 2018.

• Účastníci súťaže budú mať tiež možnosť ohodnotiť výšivky na základe čoho bude udelená divácka cena.

• Výšivky usporiadateľov a hodnotiteľov nebudú hodnotené.

• Ocenené výšivky získajú diplom, medailu a sponzorské materiály.

Dátum vloženia: 12. 9. 2018 9:46
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 11. 2019 16:23
Autor: správca webu