Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Informácia o stavebných aktivitách obce

V mesiaci august sa začali práce na štyroch veľkých investičných akciách, o ktorých príprave sme dlhodobo informovali.

1.    Prvými dvoma sú výstavba cyklochodníka a chodníka pre chodcov, ktorý začína na železničnej stanici a končí v Páci pri diaľničnom moste. Stavba začala I. etapou na Štefánikovej ulici od odbočky na Východnú, keďže v úseku od Východnej po Severnú pôjde v súbehu s chodníkom protipovodňový kanál – „Suchý potok“, ktorého výstavba musí predchádzať výstavbe chodníka. Chodník bude v prvej časti – od ulice Severnej po starý cintorín – široký 3,5 m a bude na ňom oddelený cyklistický chodník a samostatný chodník pre peších. V druhej časti – na ulici Bernolákovej popri starom cintoríne a potom až po koniec ulice Trnavskej, bude mať  2,5 m, miestami 2 m, pôjde o spoločný chodník pre peších a cyklistov. Na konci Trnavskej, pri mieste križovania s priepustom protipovodňového kanála, sa končí I. etapa výstavby. Trasa za priepustom na Trnavskej ulici a od stanice ŽSR po Východnú je súčasťou II. etapy, ktorá bude spustená po zrealizovaní protipovodňového kanálu. Protipovodňový kanál by obec chcela začať budovať v septembri/októbri, avšak termín spustenia je ešte na odobrení Ministerstvom životného prostredia. I. etapa výstavby, t.j. trasa od ulice Východnej po priepust na Trnavskej ulici by mala byť ukončená do konca októbra 2019. Celú stavbu od stanice po koniec ulice Trnavskej realizuje spoločnosť PORR a.s. (prevzala spoločnosť Alpine, ktorá zákazku vysúťažila). Od konca ulice Trnavskej po koniec Pácu pri dialničnom moste obec postaví cyklochodník o šírke 2,5 m. Realizácie tejto stavby v súťaži získala spoločnosť KOLEK s.r.o. Stavba by sa mala začať v priebehu mesiaca september a ukončiť do konca roka 2019. Trasa povedie popri oplotení bývalých hydinárskych závodov k poľovníckej chate, následne v miestach dnes používaného chodníka za chatou až po asfaltovú poľnú cestu smerujúcu na družstvo. Na tomto mieste trasa odbočí doľava až po štátnu cestu III. triedy. Potom popri štátnej ceste až na začiatok Pácu, kde prejde na ľavá stranu a pokračuje v trase existujúceho starého chodníka. Pri cintoríne prejde na pravú stranu, kadiaľ povedie až po koniec pri diaľnici. Obe tieto stavby predstavujú značný zásah do verejného priestoru. Okrem dočasného vplyvu – komplikácie s dopravou, s prístupom do nehnuteľností atď., ide aj o zmenu konečného výzoru ulíc. Zmenia sa plochy zelených pásov, v nevyhnutnej miere bude zasiahnutá aj existujúca zeleň. Konečné úpravy verejných priestranstiev susediacich s chodníkom uskutoční obec až v roku 2020. Samozrejme, že výstavba si vyžiada veľa trpezlivosti zo strany občanov obce. Obyvatelia priamo dotknutých nehnuteľností boli podrobnejšie informovaní na zhromaždení so starostom obce.  
2.    Treťou a štvrtou veľkou stavbou sú vodovod do miestnej časti Jarná a vodovod do miestnej časti Pác. Obe sa už začali stavať. Vodovod do Jarnej sa napája na existujúci vodovod na konci Hájskej ulice a cez Hájsku a Mlynskú smeruje na začiatok Jarnej. Práce sa začali v letných mesiacoch, najzložitejší úsek je na Mlynskej ulici. Samotné prípojky sa budú budovať po položení celej hlavnej vetvy vodovodu. Vodovod do Pácu sa napája na existujúci vodovod na konci ulice Trnavskej a potom smeruje okolo poľovníckej chaty cez polia až po miestnu časť Pác. Trasu do Jarnej realizuje spoločnosť Ing. Marián Sahul STAVEKO s.r.o., trasu do Pácu spoločnosť AQUAMONT s.r.o. Po vybudovaní oboch trás vodovodu a prevzatí vodovodu do správy bude mať k dispozícii pitnú vodu z verejného vodovodu ulica Hájska a ulica Mlynská. Miestna časť Pác a miestna časť Jarná by sa mali dobudovať v najbližších rokoch. Projektovú dokumentáciu – celkovú situáciu k projektom Cyklo I, Cyklo II, Protipovodňový kanál nájdete na obecnej webovej stránke: projekty-a-granty/.
3.    Okrem týchto stavieb bežia momentálne aj menšie projekty. Jedným z nich sú dokončovacie práce v zóne Potočná, kde sa dokončuje chodník a časť komunikácie. Ďalšou sú práce na 2 podkrovných učebniach a na hygienickom zázemí na prízemí malej telocvične. Tieto práce by mali byť ukončené v priebehu mesiaca október.    
 

FOTOGALÉRIA

Dátum vloženia: 4. 9. 2019 14:10
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 9. 2019 14:38
Autor: správca webu